Kazalo člankov

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Osnovna šola Mladika, Žnidaričevo nabrežje 1 Ptuj

Odgovorna uradna oseba:

ravnatelj Bogomir Širovnik

Datum prve objave kataloga:

1. 9. 2006

Datum zadnje spremembe:

10. 4. 2018

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.mladika.si

Druge oblike kataloga

v fizični obliki v tajništvu zavoda od 8. do 14. ure


 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Osnovna šola Mladika je javni zavod, ki deluje v skladu z Zakonom o OŠ z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja, s Kolektivno pogodbo za področje vzgoje in izobraževanja, z Zakonom o delovnih razmerjih in z ostalimi podzakonskimi akti.

Z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (Vestnik 10/09, 28. 10. 2009) so dejavnosti zavoda: osnovnošolsko izobraževanje, dejavnost knjižnic, druga oskrba z jedmi in upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi.

Šola je dolžna vpisati tudi otroke iz drugih šolskih okolišev, če ima proste kapacitete, ki omogočajo, da tak vpis ne bo povzročil oblikovanja oddelkov nad normativi, ki določajo maksimalno število otrok v oddelku, povečanja števila oddelkov brez soglasja pristojnega ministrstva ali prehoda v organizacijsko in pedagoško manj kvalitetne oblike dela.

Zavod izvaja naslednje vzgojno-izobraževalne dejavnosti:

 • pouk po predmetniku in učnem načrtu za osnovno šolo,

 • praktično delo in druge oblike vzgojnega dela z učenci,

 • organizirana svetovalna služba,

 • knjižničarska dejavnost, v sklopu katere deluje učbeniški sklad

 • tečajni pouk plavanja in tujih jezikov,

 • jutranje varstvo in podaljšano bivanje,

 • šola v naravi,

 • organizacija in priprava šolske prehrane,

 • organizacija in izvajanje drugih programov in dejavnosti kot so interesne dejavnosti, šolske prireditve, tekmovanja učencev, tabore, ekskurzije

 • strokovno izobraževanje in usposabljanje za potrebe staršev, zaposlenih delavcev in drugih javnih zavodov.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Osnovna šola Mladika

Seznam organov zavoda

 

Organi zavoda

SVET ZAVODA predsednica Karmen Plavec

SVET STARŠEV

RAVNATELJ Bogomir Širovnik, POMOČNICA Viktorija Bezjak

Strokovni organi

UČITELJSKI ZBOR

 

RAZREDNIK

vodi delo oddelčnega

učiteljskega zbora, skrbi za učno-vzgojno delo učencev in sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo. Opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole:

Apat Lia, Arnečič Silvester, Bezjak Viktorija, Cajnko Gojkošek Mihaela, Djakovič Leonela, Drobne Jasna, Forštnarič Silva, Glatz Marta, Golob Irena, Gornjec Metka , Hlupič Voda Urška, Ilec Silva, Ivančič Karmen, Kolenko Majda, Kramberger Belšak Majda, Krivec Bojan, Kušar Marjanca, Letonja Irena, Medic Ludvik, Mlinarič sabina, Pisar Breda, Pišek Sonja, Plajnšek Sonja, Plavec Karmen, Pravdič Kristina, Prelog Irena, Skrbinšek Marta, Stošič Dunja, Sužnik Renata, Širovnik Bogomir, Ternovšek Anica, Vauda Nataša, Veg Irena, Verlek Lidija

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR

sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno izobraževalno delo v posameznem oddelku

Vsak oddelek ima svoj oddelčni učiteljski zbor. Po potrebi sodelujejo pri delu oddelčnega učiteljskega zbora tudi svetovalni in drugi strokovni delavci.

STROKOVNI AKTIV

sestavljajo učitelji istega predmeta oz. predmetnega področja.

Aktivi: OPB, I. vzgojno-izobraževalno obdobje, II. vzgojno-izobr. obdobje, slovenščina, družboslovje, tuji jeziki, matematično-naravoslovno-tehnični predmeti, športna vzgoja, svetovalna služba

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

PRISTOJNA OSEBA

ravnatelj: Bogomir Širovnik

Telefon: 02 / 78 76 130,

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja zavoda

Šola deluje na osnovi naslednjih zakonskih pravnih podlag:

Seznam strateških in programskih dokumentov

Seznam programskih dokumentov

 • Razvojni načrt šole

 • Vzgojni načrt šole

 • Letni delovni načrt šole

 • Letna priprava učiteljev

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 • Vpis učencev v 1. razred

 • Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja (vpis iz drugih držav)

 • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive in vseh delavcev šole v plačilne razrede

 • Dodelitev sredstev za subvencioniranje prehrane in šole v naravi

 • Vpis učencev iz drugih šol

 • Prešolanje učencev na druge šole

Seznam internih dokumentov

 • Hišni red

 • Pravilnik o šolski prehrani

 • Pravila šolskega reda

 • Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti OŠ Mladika

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

 • Podatki o učencih in starših

 • Šolska prehrana

Seznam pomembnih vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

Sklopi informacij

 • Urnik

 • Šolska publikacija

 • Hišni red OŠ Mladika

 • Pravila šolskega reda


 

3. načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • spletna stran http://www.mladika.si

 • fizična oblika: informacije so fizično dostopne vsak delovnik od 8. do 14. ure na sedežu zavoda.


4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam

najpogosteje zahtevanih informacij

 • Šolski koledar

 • Urnik

 • Številčno stanje otrok

 • Številčno stanje zaposlenih

 • Cene malic in kosil

 • Govorilne ure in roditeljski sestanki

 • Šolski prevozi 

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small