Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja in izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu.

Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela (11. člen Zakona o OŠ).

Delo z nadarjenimi učenci poteka v skladu s konceptom dela, ki je bil sprejet na Nacionalnem kurikularnem svetu (1999) z naslovom Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli.

Odkrivanje nadarjenosti:

  • evidentiranje: ob koncu 3. razreda ali višjega razreda,
  • seznanitev, mnenje in soglasje staršev,
  • prepoznavanje (identifikacija): ocenjevalne lestvice učiteljev, dva testa: Ravenove progresivne matrice in Torrencov test ustvarjalnega mišljenja.

 

Za prepoznane nadarjene učence na razrednem učiteljskem zboru, šola v soglasju in v sodelovanju s starši in učencem, pripravi Individualiziran program za nadarjenega učenca.

Dejavnosti v šolskem letu 2016/17:

  • sestanek za nadarjene učence, kjer prejmejo ponudbe učiteljev za dejavnosti,
  • oblikovanje predlogov, želja in potreb otrok,
  • oblikovanje individualiziranih načrtov,
  • strokovna ekskurzija za nadarjene učence,
  • evalvacija dela ob koncu šolskega leta.

 

 

PONUDBA ZA NADARJENE UČENCE - šol. leto 2016/17


Razred: 6. a, 6. b

Strokovni delavec/mentor

Predmet/interesna/izbirna vsebina/os.

Kaj ponujam nadarjenim učencem? (npr.: interesna dejavnost, dodatni pouk, raziskovalna dejavnost, krožek, razširitev znanja)

 
Majda Kramberger Belšak

TIT, tehniški krožek

priprave na tekmovanje

 

Anica Ternovšek

športne aktivnosti po interesu ŠST

priprava na tekmovanja, usmerjanje v dodatne športne programe

 

Irena Letonja

MAT - dodatni pouk

priprave na tekmovanja, znanja višjega nivoja

 

Mira Mijačevič

LUM - delavnice

interesna dejavnost

 

Majda Kolenko

MAT - dodatni pouk

razširitev znanja, reševanje tekmovalnih nalog, priprava na tekmovanje

 

Karmen Ivančič

SLJ - dodatni pouk, interesna dejavnost, tabor

jezikovni tabor, gledališki klub, gl. tabor, slov. dodatni, raziskovalne naloge

 

Jasna Drobne

glasba

pevski tabor, pevski zbor

 

Lia Apat

TJA

EPI bralna značka, interna bralna značka

 

Karmen Plavec

ID 

natečaji (učenci spremljajo spletno stran šole)

 

Silvester Arnečič

 NAR

 Dodatno domače raziskovalno in eksperimentalno delo, referati

 

po dogovoru z mentorjem:

 

raziskovalna dejavnost

 

Urška Hlupič Voda

raziskovalna dejavnost, natečaji

individualna pomoč učencem (iskanje virov, navodila…)

 

koordinatorka Marjanca Kušar

 

strokovna ekskurzija za nadarjene učence (in eko učence)

 

Renata Sužnik

ekološko-humanitarne dejavnosti

aktivno sodelovanje v zbiralnih akcijah, v različnih ekoloških aktivnostih, zadolžitve na EKO taboru  
Lidija Verlek SLJ jezikovni tabor, krožek lepopisje in literarno ustvarjanje  

 

Razred: 7. a, 7. b

Strokovni delavec/mentor

Predmet/interesna/izbirna vsebina/os.

Kaj ponujam nadarjenim učencem? (npr.: interesna dejavnost, dodatni pouk, raziskovalna dejavnost, krožek, razširitev znanja)

Majda Kramberger Belšak

 TIT, tehniški krožek

priprave na tekmovanje

Anica Ternovšek

 športne interesne aktivnosti ŠST

priprava na tekmovanja, usmerjanje v dodatne športne programe

Irena Letonja

logika

priprave na tekmovanja

Majda Kolenko

MAT - dodatni pouk

krožek - razširitev znanja

Kristina Pravdič

N1 - 7.a

BZ

Mira Mijačevič

LUM

delavnice - interesna dejavnost

Jasna Drobne

glasba

pevski tabor, pevski zbor

Karmen Ivančič

SLJ - dodatni pouk, interesna dejavnost, tabor

jezikovni tabor, gledališki klub, gl. tabor, slov. dodatni, raziskovalne naloge, tabor iz nemščine

Metka Gornjec

ZGO

izdelava makete (rimski tabor, mostišče, srednjeveški grad,srednjeveška mesta), priprava referatov

Karmen Plavec

ID

natečaji (učenci spremljajo spletno stran šole)

po dogovoru z mentorjem

 

raziskovalna dejavnost

koordinatorka Marjanca Kušar   strokovna ekskurzija za nadarjene učence
Renata Sužnik ekološko humanitarne dejavnosti aktivno sodelovanje v zbiralnih akcijah, v različnih ekoloških aktivnostih
Lidija Verlek SLJ - dodatni pouk jezikovni tabor, šolsko novinarstvo

 

Razred: 8. a, 8. b

Strokovni delavec/mentor

Predmet/interesna/izbirna vsebina/os.

Kaj ponujam nadarjenim učencem? (npr.: interesna dejavnost, dodatni pouk, raziskovalna dejavnost, krožek, razširitev znanja)

Majda Kramberger Belšak

TIT, tehniški krožek

 priprave na tekmovanje

Anica Ternovšek

športne interesne aktivnosti ŠST

priprava na tekmovanja, usmerjanje v dodatne šporne programe

Irena Letonja

logika, MAT - dodatni pouk

priprava na tekmovanja, dodatna znanja

Majda Kolenko

MAT krožek

razširitev znanja, priprava na tekmovanja

Jasna Drobne

glasba

pevski tabor, pevski zbor

Irena Veg

BIO - krožek

priprave na tekmovanja

Karmen Ivančič

SLJ - dodatni pouk, interesna dejavnost, tabor

jezikovni tabor, gledališki klub, gl. tabor, slov. dodatni, raziskovalne naloge

Apat Lia

TJA

priprave na tekmovanja, bralna značka EPI, interna bralna značka

Metka Gornjec ZGO, GEO referati, ZGO in GEO tekmovanja, izvedba učne ure

Karmen Plavec

ID

natečaji (učenci spremljajo spletno stran šole)

Kristina Pravdič

FI1

BZ, mednarodno sodelovanje

po dogovoruz mentorjem

 

raziskovalna dejavnost

koordinatorka Marjanca Kušar   strokovna ekskurzija za nadarjene učence
Renata Sužnik ekološko - humanitarne dejavnosti aktivno sodelovanje v zbiralnih akcijah, v različnih ekoloških aktivnostih
Lidija Verlek SLJ - dodatni pouk jezikovni tabor, šolsko novinarstvo

 

 Razred: 9. a, 9. b

Strokovni delavec/mentor

Predmet/interesna/izbirna vsebina/os.

Kaj ponujam nadarjenim učencem? (npr.: interesna dejavnost, dodatni pouk, raziskovalna dejavnost, krožek, razširitev znanja)

Majda Kramberger Belšak

TIT, tehniški krožek

priprave na tekmovanje

Anica Ternovšek

športne interesne aktivnosti ŠST

priprava na tekmovanja, usmerjanje v dodatne športne programe

Irena Letonja

logika

priprave na tekmovanja, dodatna znanja

Majda Kolenko

MAT - krožek, MAT dodatni pouk

razširitev znanja, priprava na tekmovanja

Irena Veg 

BIO - krožek

priprave na tekmovanja

Kristina Pravdič

NI3

tekmovanje iz nemščine, BZ

Jasna Drobne

glasba

pevski tabor, pevski zbor

Karmen Ivančič

SLJ - dodatni pouk, interesna dejavnost, tabor

jezikovni tabor, gledališki klub, gl. tabor, slov. dodatni, raziskovalne naloge

Lia Apat TJA priprava na tekmovanja

Mihaela Cajnko Gojkošek

TJA

priprava na tekmovanja

Metka Gornjec

ZGO, GEO

tekmovanje iz SGO in GEO, referati, priprava in izvedba učne ure

Karmen Plavec

ID

natečaji (učenci spremljajo spletno stran šole)

po dogovoru z mentorjem

 

raziskovalna dejavnost

koordinatroka Marjanca Kuašr   strokovna ekskurzija za nadarjene učence
Renata Sužnik ekološko - humanitarne dejavnosti aktivno sodelovanje v zbiralnih akcijah, v različnih ekoloških aktivnostih
Lidija Verlek SLJ - dodatni pouk jezikovni tabor

 

 

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small