Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja in izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu.

Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela (11. člen Zakona o OŠ).

Delo z nadarjenimi učenci poteka v skladu s konceptom dela, ki je bil sprejet na Nacionalnem kurikularnem svetu (1999) z naslovom Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli.

Odkrivanje nadarjenosti:

  • evidentiranje: ob koncu 3. razreda ali višjega razreda,
  • seznanitev, mnenje in soglasje staršev,
  • prepoznavanje (identifikacija): ocenjevalne lestvice učiteljev, dva testa: Ravenove progresivne matrice in Torrencov test ustvarjalnega mišljenja.

 

Za prepoznane nadarjene učence na razrednem učiteljskem zboru, šola v soglasju in v sodelovanju s starši in učencem, pripravi Individualiziran program za nadarjenega učenca.

Dejavnosti v šolskem letu 2017/18:

  • sestanek za nadarjene učence, kjer prejmejo ponudbe učiteljev za dejavnosti,
  • oblikovanje predlogov, želja in potreb otrok,
  • oblikovanje individualiziranih načrtov,
  • strokovna ekskurzija za nadarjene učence,
  • evalvacija dela ob koncu šolskega leta.

 

 

PONUDBA ZA NADARJENE UČENCE - šol. leto 2017/18


Razred: 6. a, 6. b

Strokovni delavec/mentor

Predmet/interesna/izbirna vsebina/os.

Kaj ponujam nadarjenim učencem? (npr.: interesna dejavnost, dodatni pouk, raziskovalna dejavnost, krožek, razširitev znanja)

Majda Kramberger Belšak

TIT, tehniški krožek

priprave na tekmovanje

Anica Ternovšek

športne aktivnosti po interesu ŠST

priprava na tekmovanja, usmerjanje v dodatne športne programe

Irena Letonja

logika

priprave na tekmovanja, znanja višjega nivoja

Sonja Pišek

LUM - delavnice

interesna dejavnost

Majda Kolenko

Matematični krožek

razširitev znanja, reševanje tekmovalnih nalog, priprava na tekmovanje

Karmen Ivančič

SLJ - dodatni pouk, interesna dejavnost, tabor

jezikovni tabor, gledališki klub, gl. tabor, slov. dodatni, raziskovalne naloge, strokovne ekskurzije v okviru N2N

Jasna Drobne

glasba

pevski tabor, pevski zbor

Lia Apat

 

EPI bralna značka, interna bralna značka, DOd pouk

Karmen Plavec

ID 

natečaji (učenci spremljajo spletno stran šole) ali poiščejo mentorja

Silvester Arnečič

 NAR

 Dodatno domače raziskovalno in eksperimentalno delo, referati

po dogovoru z mentorjem:

 

raziskovalna dejavnost

Marjanca Kušar

 

strokovna ekskurzija za nadarjene učence (in za učence, ki imajo različne oblike pomoči)

Renata Sužnik

ekološko-humanitarne dejavnosti

aktivno sodelovanje v zbiralnih akcijah, v različnih ekoloških aktivnostih, zadolžitve na EKO taboru

Lidija Verlek

SLJ

jezikovni tabor, krožek lepopisje in literarno ustvarjanje, natečaji, DOD pouk

Ludvik Medic

ID

Elektrotehnika in robotika – interesna dejavnost

 

Razred: 7. a, 7. b

Strokovni delavec/mentor

Predmet/interesna/izbirna vsebina/os.

Kaj ponujam nadarjenim učencem? (npr.: interesna dejavnost, dodatni pouk, raziskovalna dejavnost, krožek, razširitev znanja)

Majda Kramberger Belšak

 TIT, tehniški krožek

priprave na tekmovanje

Anica Ternovšek

 športne interesne aktivnosti ŠST

priprava na tekmovanja, usmerjanje v dodatne športne programe

Irena Letonja

logika, MAT- dod

priprave na tekmovanja

Majda Kolenko

MAT - dodatni pouk

krožek - razširitev znanja

Kristina Pravdič

 

BZ

Sonja Pišek

LUM

interesna dejavnost

Jasna Drobne

glasba

pevski tabor, pevski zbor

Karmen Ivančič

SLJ - dodatni pouk, interesna dejavnost, tabor

jezikovni tabor, gledališki klub, gl. tabor, slov. dodatni, raziskovalne naloge, tabor iz nemščine

Metka Gornjec

ZGO

izdelava makete (rimski tabor, mostišče, srednjeveški grad,srednjeveška mesta), priprava referatov

Karmen Plavec

ID

natečaji (učenci spremljajo spletno stran šole) ali poiščejo mentorja

po dogovoru z mentorjem

 

raziskovalna dejavnost

Marjanca Kušar

 

strokovna ekskurzija za nadarjene učence (in za učence, ki imajo različne oblike pomoči)

Renata Sužnik

ekološko humanitarne dejavnosti

aktivno sodelovanje v zbiralnih akcijah, v različnih ekoloških aktivnostih, zadolžitve na EKO taboru

Lidija Verlek

SLJ - dodatni pouk

jezikovni tabor, krožek lepopisje in literarno ustvarjanje

Silvester Arnečič

NAR 

dodatno domače raziskovalno in eksperimentalno delo, referati

Ludvik Medic

ID

Elektrotehnika in robotika – interesna dejavnost

 

Razred: 8. a, 8. b

Strokovni delavec/mentor

Predmet/interesna/izbirna vsebina/os.

Kaj ponujam nadarjenim učencem? (npr.: interesna dejavnost, dodatni pouk, raziskovalna dejavnost, krožek, razširitev znanja)

Majda Kramberger Belšak

TIT, tehniški krožek

 priprave na tekmovanje

Anica Ternovšek

športne interesne aktivnosti ŠST

priprava na tekmovanja, usmerjanje v dodatne šporne programe

Irena Letonja

logika, MAT - dodatni pouk

priprava na tekmovanja, dodatna znanja

Majda Kolenko

MAT krožek

razširitev znanja, priprava na tekmovanja

Jasna Drobne

glasba

pevski tabor, pevski zbor

Irena Veg

BIO - krožek

priprave na tekmovanja

Karmen Ivančič

SLJ - dodatni pouk, interesna dejavnost, tabor

jezikovni tabor, gledališki klub, gl. tabor, slov. dodatni, raziskovalne naloge

Apat Lia

TJA

priprave na tekmovanja, bralna značka EPI, interna bralna značka

Metka Gornjec ZGO, GEO referati, ZGO in GEO tekmovanja, izvedba učne ure- poučevanje sošolcev

Karmen Plavec

ID

natečaji (učenci spremljajo spletno stran šole) ali poiščejo mentorja

po dogovoruz mentorjem

 

raziskovalna dejavnost

Marjanca Kušar

 

strokovna ekskurzija za nadarjene učence (in za učence, ki imajo različne oblike pomoči)

Urška Hlupič Voda

 

raziskovalna cdejavnost, natečaji

Silvester Arnečič

FIZ

dodatni pouk, predstavitev eksperimentov v razredu in referatov

Renata Sužnik

ekološko - humanitarne dejavnosti

aktivno sodelovanje v zbiralnih akcijah, v različnih ekoloških aktivnostih, zadolžitve na EKO taboru

Lidija Verlek

SLJ

jezikovni tabor, krožek lepopisja in literarno ustvarjanje

Ludvik Medic

ID

Elektrotehnika in robotika – interesna dejavnost

 

 Razred: 9. a, 9. b

Strokovni delavec/mentor

Predmet/interesna/izbirna vsebina/os.

Kaj ponujam nadarjenim učencem? (npr.: interesna dejavnost, dodatni pouk, raziskovalna dejavnost, krožek, razširitev znanja)

Majda Kramberger Belšak

TIT, tehniški krožek

priprave na tekmovanje

Anica Ternovšek

športne interesne aktivnosti ŠST

priprava na tekmovanja, usmerjanje v dodatne športne programe

Irena Letonja

logika

priprave na tekmovanja, dodatna znanja

Majda Kolenko

MAT - krožek, MAT dodatni pouk

razširitev znanja, priprava na tekmovanja

Irena Veg 

BIO - krožek

priprave na tekmovanja

Kristina Pravdič

 

tekmovanje iz nemščine, BZ

Jasna Drobne

glasba

pevski tabor, pevski zbor

Karmen Ivančič

SLJ - dodatni pouk, interesna dejavnost, tabor

jezikovni tabor, gledališki klub, gl. tabor, slov. dodatni, raziskovalne naloge

Lia Apat TJA EPI bralna značka, interna bralna značka

Metka Gornjec

ZGO, GEO

tekmovanje iz SGO in GEO, referati, priprava in izvedba učne ure

Karmen Plavec

ID

natečaji (učenci spremljajo spletno stran šole) ali poiščejo mentorja

po dogovoru z mentorjem

 

raziskovalna dejavnost

Marjanca Kušar

 

strokovna ekskurzija za nadarjene učence (in za učence, ki imajo različne oblike pomoči)

Renata Sužnik

ekološko - humanitarne dejavnosti

aktivno sodelovanje v zbiralnih akcijah, v različnih ekoloških aktivnostih, zadolžitve na EKo taboru

Silvester Arnečič

FIZ

dodatni pouk, predstavitev eksperimentov v razredu in referatov

Lidija Verlek

SLJ - dodatni pouk

jezikovni tabor, krožek lepopisja in literarno ustvarjanje

Ludvik Medic

ID

Elektrotehnika in robotika – interesna dejavnost

 

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small