icon facebook png 26 icon instagram icon instagram Erasmus+  Erasmus+  Erasmus+Erasmus+
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Knjižnica

sovica

Knjižnični red

10 x DA

 • berem
 • najdem svoj mir
 • pišem referate / seminarske
 • se učim
 • pišem odmače naloge
 • se TIHO pogovarjam
 • rešujem uganke
 • izposojam si knjižno gradivo
 • si bogatim besedni zaklad
 • pomagam drugim

 

10x NE

 • ne jem in ne prijem
 • se ne lovim
 • ne vpijem
 • ne tekam
 • ne hodim po sedežih
 • ne preklinjam
 • se ne pretepam
 • ne trgam in uničujem knjig
 • se ne norčujem iz drugih
 • ne uporabljam mobilnega telefona

 

Uporaba računalnika v knjižnici

Učencem je dovoljeno, da uporabljajo računalnike pod nadzorom knjižničarke. Dostop je omejen glede na delovni čas knjižnice. Učenec se prijavi za uporabo računalnika tako, da se identificira pri knjižničarki, vpiše v evidenčni zvezek. Če je povpraševanje po uporabi računalnikov veliko, lahko knjižničarka časovno omeji uporabo. Pri uporabi imajo prednost uporabniki, ki potrebujejo računalnik za šolsko delo. Računalniki v knjižnici niso namenjeni igranju igric. Učenci lahko uporabljajo računalnik pred ali po pouku ter med prostimi urami. Uporaba računalnika med odmori ni možna. Računalnik lahko naenkrat uporabljata največ dva uporabnika. Odsvetovano oz. prepovedano je obiskovanje spornih spletnih strani, vnašanje osebnih podatkov, nakupovanje prek interneta, prepovedano je nameščanje programov in presnemavanje glasbenih in grafično zahtevnih datotek z interneta ter uporaba spletnih govorilnic. V primeru napak v delovanju računalnika je uporabnik dolžan obvestiti knjižničarko. Uporabniki morajo obvezno navesti bibliografske vire za informacije, prevzete s svetovnega spleta. Vsak uporabnik odgovarja za namerno povzročeno škodo oziroma okvaro. Knjižničarka lahko prepove uporabo računalnikov tistim, ki teh pravil ne spoštujejo.

Priporočila staršem

starsi intro  

Za boljšo preglednost gibanja staršev po šoli prosimo, da upoštevate naslednja priporočila:

 • Za vse informacije se obrnite na tajništvo šole.
 • Od svojih otrok se poslovite v pritličju, učenci naj gredo v razred sami.
 • Z otroki se dogovorite, da jih boste po pouku počakali v pritličju ali na šolskem dvorišču.
 • Prosimo, da ne hodite v jedilnico, ko imajo otroci kosilo. Počakajte jih v pritličju ali na šolskem dvorišču.
 • Če z učitelji niste dogovorjeni za pogovor, se oglasite v tajništvu, kjer vam bomo dali ustrezne informacije.
 • V času pouka in med odmori ne motite učiteljev. Če je nujno, poiščite najprej pomoč pri svetovalnih delavkah, v zbornici ali v tajništvu šole.
 • Starši učencev podaljšanega bivanja poiščejo svoje otroke v učilnici oziroma na prostoru, ki je zapisan na oglasni deski podaljšanega bivanja v pritličju.

Poslanica predsednika republike

Poslanica predsednika republike Boruta Pahorja učenkam in učencem, dijakinjam in dijakom ob začetku novega šolskega leta!

Preberi več

Oglaševanje v šoli

nalepka-prepovedano-oglasevanje

 • V šoli je prepovedano vsakršno oglaševanje (ponudbe zavarovanj, storitev, obšolskih dejavnosti ...) v obliki plakatov, zloženk, letakov ... brez predhodnega soglasja ravnatelja.
 • Učencem se ne deli sporočil z oglasno vsebino.

Ponudbe, storitve, izdelki ... se lahko predstavljajo izključno staršem/skrbnikom na govorilnih urah ali roditeljskih sestankih s soglasjem ravnatelja in staršev.

Informacije (plakati, zloženke, letaki ...), ki jih ravnatelj oceni kot ustrezne, lahko starši/skrbniki prejmejo na določenem mestu v avli šole.

Pogoji za pridobitev statusa

Ver. 12 - Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

Objava: 63/2013

51. člen

(perspektivni in vrhunski športnik, perspektivni in vrhunski mladi umetnik)

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti. Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

Pridobitev statusa iz prvega ali drugega odstavka tega člena lahko predlagajo starši učenca.

Učencu s statusom iz prvega ali drugega odstavka tega člena se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

Status iz prvega ali drugega odstavka tega člena učencu preneha na zahtevo staršev učenca, s potekom časa, za katerega je bil učencu dodeljen, če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen, če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status, ali če se mu status odvzame.

Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz četrtega odstavka tega člena, mu šola lahko status iz prvega ali drugega odstavka tega člena odvzame na predlog razrednika ali učiteljskega zbora.

Učencu zaradi bolezni oziroma poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov status iz prvega ali drugega odstavka tega člena lahko miruje, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o mirovanju. Mirovanje statusa lahko predlagajo razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca.

O dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa odloči ravnatelj. Pred tem si v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

Šola s pravili o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje uredi postopek za pridobitev statusa in prilagajanje šolskih obveznosti.

MPZ Mladika na Zborovskem bumu

Pevke in pevci mladinskega pevskega zbora OŠ Mladika so se 20. junija 2013 udeležili spektakularne zborovske prireditve Zborovski bum 2013,

Preberi več

Priznanje za odličnost Millennium

Učenca Oscar Križanec in Andraž Šuta sta na nacionalnem preverjanju znanja matematike dosegla vse možne točke in si s tem prislužila PRIZNANJE ZA ODLIČNOST MILLENNIUM.

Preberi več

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small