icon facebook png 26 icon instagram icon instagram Erasmus+ eduroam logo logotip EKP 2014 2020 SIO 2020

Bralna značka

 "Tisti, ki se ga knjiga res dotakne, nikoli ne bo pozabil na občutke veselja, premišljevanja, razumevanja, sprejemanja prebranega. In že otrok ve, da s knjigo nikoli nismo osamljeni, kajti svetovi, realni ali izmišljeni, v katere vstopamo, kadar odpremo platnice, so čudoviti.
Knjige so most do spoznavanja drugih in drugačnih ljudi, pa tudi do vseh znanstvenih disciplin,so torej most do znanja. Bralec bo vedno znal poiskati prave in pravilne odgovore,ker se v branju skriva čarovnija razumevanja vsega."
(Dragica Haramija, predsednica Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS)

Tudi v šolskem letu 2019/2020 poteka branje za bralno značko. Vsebino knjige učenci pripovedujejo knjižničarki ali učiteljicam, zraven imajo miselni vzorec, mlajši učenci pa tudi knjigo. Bralna značka v knjižnici bo potekala po dogovoru s knjižničarko pred ali po pouku. Ob zaključku šolskega leta bralci, ki osvojijo bralno značko, prejmejo priznanja. 

Veliko bralnih užitkov!

Mentorica: knjižničarka Urška Hlupič Voda

Preberi več

Priporočila staršem

starsi intro  

Za boljšo preglednost gibanja staršev po šoli prosimo, da upoštevate naslednja priporočila:

  • Za vse informacije se obrnite na tajništvo šole.
  • Od svojih otrok se poslovite v pritličju, učenci naj gredo v razred sami.
  • Z otroki se dogovorite, da jih boste po pouku počakali v pritličju ali na šolskem dvorišču.
  • Prosimo, da ne hodite v jedilnico, ko imajo otroci kosilo. Počakajte jih v pritličju ali na šolskem dvorišču.
  • Če z učitelji niste dogovorjeni za pogovor, se oglasite v tajništvu, kjer vam bomo dali ustrezne informacije.
  • V času pouka in med odmori ne motite učiteljev. Če je nujno, poiščite najprej pomoč pri svetovalnih delavkah, v zbornici ali v tajništvu šole.
  • Starši učencev podaljšanega bivanja poiščejo svoje otroke v učilnici oziroma na prostoru, ki je zapisan na oglasni deski podaljšanega bivanja v pritličju.

Poslanica predsednika republike

Poslanica predsednika republike Boruta Pahorja učenkam in učencem, dijakinjam in dijakom ob začetku novega šolskega leta!

Preberi več

Oglaševanje v šoli

nalepka-prepovedano-oglasevanje

  • V šoli je prepovedano vsakršno oglaševanje (ponudbe zavarovanj, storitev, obšolskih dejavnosti ...) v obliki plakatov, zloženk, letakov ... brez predhodnega soglasja ravnatelja.
  • Učencem se ne deli sporočil z oglasno vsebino.

Ponudbe, storitve, izdelki ... se lahko predstavljajo izključno staršem/skrbnikom na govorilnih urah ali roditeljskih sestankih s soglasjem ravnatelja in staršev.

Informacije (plakati, zloženke, letaki ...), ki jih ravnatelj oceni kot ustrezne, lahko starši/skrbniki prejmejo na določenem mestu v avli šole.

Pogoji za pridobitev statusa

Ver. 12 - Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

Objava: 63/2013

51. člen

(perspektivni in vrhunski športnik, perspektivni in vrhunski mladi umetnik)

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti. Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

Pridobitev statusa iz prvega ali drugega odstavka tega člena lahko predlagajo starši učenca.

Učencu s statusom iz prvega ali drugega odstavka tega člena se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

Status iz prvega ali drugega odstavka tega člena učencu preneha na zahtevo staršev učenca, s potekom časa, za katerega je bil učencu dodeljen, če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen, če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status, ali če se mu status odvzame.

Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz četrtega odstavka tega člena, mu šola lahko status iz prvega ali drugega odstavka tega člena odvzame na predlog razrednika ali učiteljskega zbora.

Učencu zaradi bolezni oziroma poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov status iz prvega ali drugega odstavka tega člena lahko miruje, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o mirovanju. Mirovanje statusa lahko predlagajo razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca.

O dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa odloči ravnatelj. Pred tem si v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

Šola s pravili o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje uredi postopek za pridobitev statusa in prilagajanje šolskih obveznosti.

Šolski sklad

Pesek polzi med prsti čez dlani in njegova toplota sega do srca.

Preberi več

MPZ Mladika na Zborovskem bumu

Pevke in pevci mladinskega pevskega zbora OŠ Mladika so se 20. junija 2013 udeležili spektakularne zborovske prireditve Zborovski bum 2013,

Preberi več

Priznanje za odličnost Millennium

Učenca Oscar Križanec in Andraž Šuta sta na nacionalnem preverjanju znanja matematike dosegla vse možne točke in si s tem prislužila PRIZNANJE ZA ODLIČNOST MILLENNIUM.

Preberi več

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small