Šolska dokumentacija - splošna

Pooblastilo pomočnice ravnatelja

 

 

Naziv delovnega mesta: Pomočnica ravnatelja ( 50%)

 

V skladu s 50. členom ZOFVI (Ul.RS12/96) in Zakona o spremembah ZOFVI (Ul.RS 129/06) izdajam pooblastilo, s katerim pooblaščam pomočnico ravnatelja za izvajanje naslednjih nalog:  

 • pomaga pri organizaciji izobraževalnega dela šole;

 • pomaga pri oblikovanju predloga letnega delovnega načrta šole;

 • pomaga pri pripravi in izvajanju letnega programa strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja delavcev šole;

 • pomaga pri načrtovanju in izvedbi sodelovanja šole s starši;

 • spremlja zakone in predpise ter sodeluje pri urejanju kadrovskih zadev;

 • pomaga ravnatelju predlagati delavce za napredovanje v nazive in plačne razrede;

 • ravnatelju daje predloge za ocenjevanje delovne uspešnosti;

 • sestavi urnik pouka, izbirnih vsebin, v oddelku podaljšanega bivanja, jutranjega varstva, dodatnega in dopolnilnega pouka, urnik popoldanske izdaje telovadnice, urnik pouka otrok, ki niso v šoli v naravi, itd.

 • organizira dežurstvo na hodniku, v jedilnici, v varstvu, na dvorišču;

 • organizira nadomeščanje odsotnih strokovnih delavcev in vodi evidenco;

 • skrbi za JN malih vrednosti;

 • skrbi za JN velike vrednosti in evidenco ter letno objavo na ministrstvo za finance;

 • skrbi za urejenost šolske dokumentacije;

 • skrbi za realizacijo pouka in dni dejavnosti;

 • dodeli matične učilnice učiteljem;

 • organizira izvedbo izbirnih vsebin, interesnih dejavnosti, fakultativnega pouka …

 • shranjuje dokumentacijo…

 • sodeluje pri organizaciji prireditev, razstav, tekmovanj;

 • pripravlja statistična in druga poročila;

 • sodeluje s skupnostjo učencev;

 • sodeluje v strokovnem timu in organih upravljanja zavoda;

 • organizira redne šolske prevoze;

 • organizira in naroča avtobusne in ostale prevoze;

 • po potrebi izvaja pouk v razredu;

 • razporeja delovni čas tehničnega osebja in izvaja nadzor v skladu z zakonodajo;

 • nadzoruje upoštevanje določil, ki izhajajo iz Zakona o delovnih razmerjih, Šolske zakonodaje ter podzakonskih aktov in aktov šole.

 

OPRAVLJA DRUGA DELA PO NALOGU IN POOBLASTILU RAVNATELJA V SKLADU S PREDPISI.

Vzgojni načrt

 

I. UVOD

Z vzgojnim načrtom zagotavljamo nenehen proces izboljševanja kakovosti bivanja in počutja v šoli in tako sledimo vrednotam ter viziji šole. Z njim skrbimo za kvaliteto odnosov, ki so pogoj za učinkovito pridobivanje različnih znanj, spretnosti in veščin učencev ter za njihov zdrav osebnostni razvoj.

Vzgojni načrt je nastal na osnovi analize stanja vzgojnega dela na šoli. Uresničevali ga bomo v skladu s pravili stroke, sprejetimi zakoni, na podlagi izdanih predpisov in aktov šole ter učnimi načrti.

Izhodišče vzgojnega delovanja predstavlja 2. člen Zakona o osnovni šoli, v katerem so podrobno predstavljeni cilji osnovnošolskega izobraževanja.

Oblikovan je na sprejetih dogovorih med zaposlenimi, učenci in starši, ki so tudi odgovorni za njegovo uresničevanje.

Vzgojni načrt se lahko spreminja in dopolnjuje. Letne evalvacije vzgojnega dela so osnova njegovega dograjevanja in spreminjanja.

 download  Vzgojni načrt

 

 Ravnatelj: Bogomir Širovnik

Poslovnik OŠ Mladika

Poslovnik je krovni dokument sistema vodenja kakovosti glede na zahteve modela Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja. Pripravil ga je tim za kakovost in je bil sprejet na konferenci učiteljskega zbora. Je dokument, s katerim šola usmerja in dokazuje sistem vodenja kakovosti delavcem šole, staršem, ustanovitelju, Ministrstvu za šolstvo in šport in okolju, v katerem šola deluje. Je prikaz našega sistema vodenja kakovosti, ki je integriran v osnovni vzgojno-izobraževalni proces in druge podporne procese. Kratko in jedrnato opisuje delovanje sistema, posamezne procese in elemente, od načrtovanja, izvajanja, nadzora in nenehnega izboljševanja.

Letni delovni načrt 2023/24

Uvod

 

Tudi letošnje šolsko leto začenjamo z zanosom, s pričakovanji, polni upanja in načrtov. Začetek je priložnost, da se pogumno odpravimo po poti, ki nas bo pripeljala do zastavljenega cilja. Potrebno se je zavedati, da je šola tista organizacija, v kateri vsem odpiramo vrata s pozitivnim in prijaznim odno-som.

Veliko pozornosti bomo morali nameniti problematiki, ki se je v šolah pojavila kot posledica življenja v »koronskih« časih. Še zmeraj ugotavljamo, da smo družba kot celota močno padli v »socialni kondici-ji«.
Veliko pozornost bomo namenili vzgojnemu delovanju na področju zasvojenosti (vejp, fuge, sped, e-mediji …) ter medvrstniškega nasilja.

Osnovna šola Mladika v šolsko leto 2023/24 vstopa s 388 učenci v 18 oddelkih. Z učenci dela 41 stro-kovnih delavcev in 12 administrativno-tehničnih delavcev.

Učencem želimo zagotoviti najboljše pogoje za učenje in bivanje na šoli. Ocenjujemo, da imamo do-bre pogoje za uresničevanje večine standardov, ki jih osnovnošolski izobraževalni program zahteva. Spremljali bomo napredek vsakega posameznika in si prizadevali, da ima vsak posameznik pozitiven odnos do učenja in lastnega znanja. Želimo si spodbudno in varno učno okolje, ki ga bomo dosegali s pogovorom med učenci, strokovnimi delavci šole in s starši. Želimo, da bodo naši učenci pridobljeno znanje znali uporabljati, da bodo pri svojem delu samostojni, odgovorni, samozavestni, predvsem pa težimo k temu, da bi bili vljudni in spoštovali drug drugega. V ta namen poteka na šoli veliko različnih dejavnosti: individualizacija in diferenciacija pouka, različne aktivne oblike in metode dela v razredu – raziskovalno in sodelovalno učenje, predvsem pa formativno spremljanje. Tudi v prihodnje bomo skrbeli za nenehno izboljševanje šole, za ustvarjalno okolje, predvsem pa se bomo trudili za prijazno šolo z dobrimi medosebnimi odnosi.

Zavedamo se, da je vloga staršev v učnem procesu zelo pomembna in lahko le skupaj z njimi ponudi-mo otrokom najboljše. Dom in šola v sožitju lahko ustvarjata dobre pogoje za uspešen in pozitiven razvoj otroka. Izpostaviti velja skladnost vzgojnih vplivov, kar pomeni, da imata družina in šola iste skupne vrednote in cilje. Prijetno in spodbudno družinsko okolje je pomembno za otrokov razvoj in bistveno prispeva k uspehu otroka v šoli in za njegov celostni razvoj.

Krovni dokument sistema vodenja kakovosti je Poslovnik OŠ Mladika, s katerim šola usmerja in doka-zuje kakovost delavcem, staršem, ustanovitelju, resornemu ministrstvu in okolju, v katerem šola delu-je. Pristop h kakovosti zagotavljamo z notranjo presojo delavcev šole. Vključeni smo v Slovensko mre-žo zdravih šol, projekt Eko-šol, maja 2023 smo pridobili oz. potrdili naziv kulturna šola. V okviru ob-veznega in razširjenega programa (v nadaljevanju RaP) želimo vsakemu učencu ponuditi 5 ur gibanja na teden. V RaP bomo v uvedbi poskusa »Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkuša-nje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli« izvajali sklop Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje (v nadaljevanju GZDP). Šola se ponaša tudi s certifikatom »Podari življenje« - "Ohranimo zdravo srce, rešimo človeško življenje" - več kot polovica zaposlenih je opravila tečaj te-meljnih postopkov oživljanja (TPO) in uporabe avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED). S certifi-katom eTwinning dokazujemo, da se aktivno vključujemo v vseživljenjsko učenje v Evropskem šol-skem omrežju. Nadaljujemo tudi z izmenjavo z OŠ iz Srbije (tudi v tem šolskem letu zaradi prepreče-vanja širjena sars-cov-2 le na daljavo). Načrtovano sodelovanje z OŠ Cestica (Hrvaška) in eno izmed bližnjih avstrijskih šol bomo zaradi preprečevanja širjena SARS-CoV-2 ponovno prestavili na naslednje šolsko leto.

V skladu z vizijo in Razvojnim načrtom šole šola načrtuje za vsako šolsko leto svoje delo z Letnim de-lovnim načrtom Osnovne šole Mladika (LDN), ki zagotavlja sistematično uresničevanje programa živ-ljenja in dela na šoli. LDN smo sprejeli na konferenci učiteljskega zbora in z njim seznanili Svet staršev. Potrdil ga je Svet zavoda Osnovne šole Mladika.

 

Oglejte si celotni Letni delovni načrt:

download  Letni delovni načrt 2023/24

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small