Šolo upravljata ravnatelj in Svet zavoda OŠ Mladika.

Svet zavoda ima naslednje naloge:

  • sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
  • sprejema oziroma potrjuje finančni načrt šole in poslovno poročilo,
  • imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
  • druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

 

Člani sveta zavoda:

Ime in priimek

Predstavniki

mag. Darja Harb

Tadej Murko

Matej Siebenreich

Mestne občine Ptuj

Gabrijela Damevska Kaučič

Gregor Šmigoc

Robert Šimenko

Sveta staršev OŠ Mladika

Renata Sužnik

Robert Mlakar (zapisnikar)

Jelica Ilić

Jasna Drobne (predsednica)

Mihaela Zebec Ivančič

zaposlenih na OŠ Mladika

 

 

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small

FRENK index.php konec