Šolo upravljata ravnatelj in Svet zavoda OŠ Mladika. Svet zavoda ima naslednje naloge:

  • sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
  • sprejema oziroma potrjuje finančni načrt šole in poslovno poročilo,
  • imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
  • druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

 

Člani sveta zavoda od 3. 5. 2016 do 3. 5. 2020 so:

Ime in priimek

Predstavniki

Bojana Žuran

Metka Jurešič

Jure Hanc

Mestne občine Ptuj

Gabrijela Damevska Kaučič

Almir Zahović

Gregor Šmigoc

Sveta staršev OŠ Mladika

Mihaela Cajnko Gojkošek

Silva Ilec

Nataša Vauda

Karmen Plavec

Klementina Majcen

zaposlenih na OŠ Mladika

Predsednica: Karmen Plavec

 

 

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small

FRENK index.php konec