Leta 1998 se je naša šola vključila v  Slovensko mrežo zdravih šol. Mednarodni in slovenski projekt nas obvezuje, da področju zdravja v šoli posvečamo veliko  pozornosti.

zdrava šola slika

Zdrava šola skuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. To dosegamo tako, da razvijamo različne možnosti za zdravo življenje. Vsem omogočamo in jih spodbujamo, da vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje. Šola vključuje promocijo zdravja v vse vidike vsakdanjega življenja.

Že dvajseto leto smo člani projekta Zdrava šola. Na šoli deluje šolski tim, ki se sestaja dvakrat letno in se usklajuje v vseh nalogah, ki so povezane z zdravim načinom življenja.

V tem šolskem letu bo rdeča nit še vedno preletanje in nadgradnja treh vsebin: gibanje, zdrava prehrana in duševno zdravje.

 

Namen vsebin je, da pripomorejo k medsebojnemu spoznavanju, izboljšanju komunikacije, razumevanju različnosti, upoštevanju pravil, razčiščevanju stališč, pripadnosti skupini, izboljšanju klime ... 

V projektu ZDRAVE ŠOLE smo v letošnjem šolskem letu za spremljanje izbrali naslednje projekte, naloge, dejavnosti:

Plan dela za šolsko leto 2018/2019:

 • skrb za zobe za učence od 1. do 4. razreda
 • različne aktivnosti ob tednu otroka
 • projekt Semena sprememb
 • projekt A se štekaš
 • projekt Mednarodni dan strpnosti
 • projekt Medgeneracijsko povezovanje
 • kultura prehranjevanja
 • delavnice na temo zdravja
 • dejavnosti ob dnevu šole
 • dejavnosti za psiho-fizično zdravje učiteljev
 • projekt Zlati sonček in Krpan
 • izvajanje mediacije
 • vseslovenska akcija Simbioza giba
 • prostovoljstvo učencev
 • akcije skupnosti učencev in mladih članov RK

Načrtovane naloge so celoletne, mesečne, tedenske in dnevne. Izvajali jih bomo v sklopu pouka, pri dnevih dejavnostih, interesnih dejavnostih in izven pouka skozi vse šolsko leto. Za uresničitev nalog se trudimo učenci, starši, vsi zaposleni in zunanji sodelavci. Celoletno evalvacijo bomo opravili junija 2019.

 

Tim Zdrave šole:

 • ravnatelj Bogomir Širovnik
 • pomočnica ravnatelja Viktorija Bezjak
 • predstavnik staršev Andreja Majcen
 • predstavnik učencev Urška Majcenovič Kovač
 • svetovalna delavka Marjanca Kušar
 • organizatorica šolske prehrane Irena Veg
 • učiteljica Irena Golob
 • učiteljica Sonja Plajnšek
 • učitelj biologije Bojan Krivec
 • učiteljica športa Anica Ternovšek
 • Mojca Mendekl, Zobozdravstvo Ptuj
 • Maja Šmigoc, Zdravstveni dom Ptuj, Vzgoja za zdravje
 • Sabina Rižner, POŠ
 • vodja tima, učiteljica, Breda Pisar

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small