Izraz jezikovna kopel pomeni poučevanje nejezikovnih vsebin, ki so v skladu z učnim načrtom prvega razreda, v angleškem jeziku.

Poučuje se eno uro na teden v vsakem oddelku in ker gre za nejezikovne vsebine, se takšna oblika pouka izvaja pri urah spoznavanja okolja, matematike, likovne umetnosti, glasbene umetnosti in športa.

Učiteljice načrtujejo tedensko in sprotno evalvirajo vsako izvedeno uro. Vse dejavnosti (igre, navodila za delo, delavnice, pripovedovanje pravljic itd.) potekajo v angleščini, kar otroku omogoča, da postopoma, brez obremenjenosti in napora sprejme nov način komunikacije. Skozi animacijo učiteljice in lastno aktivnost bo otrok dogajanje globalno razumel.

Projekt izvajamo pri rednem pouku, pri čemer se bodo vsi učenci eno uro na teden »kopali« v besedah tujega jezika. Ta metoda poučevanja pomeni, da od trenutka, ko učiteljica stopi v razred, govori samo angleško. Nove besede in fraze razlaga s slikovnim gradivom in igranjem vlog. Tako morajo otroci pozorno spremljati pouk, posnemati, ugotavljati in sklepati, kaj določene beseden zveze in fraze pomenijo, nato jih sami ponavljajo in preizkušajo v različnih okoliščinah. To ni zanje nič novega, saj to počnejo vsak dan, ko ugotavljajo in poskušajo razumeti strukture materinščine. Velik poudarek je tudi na gibanju, saj otrok z gibanjem spoznava svoje telo izpostavi odnos do okolice, kar pa je predpogoj za učenje. Pri takšni obliki pouka se lahko zgodi, da otrok doživi zadrege, a sta v razredu tudi razredna učiteljica in vzgojiteljica, ki prevedeta težje besede ali fraze v slovenščino, vendar šele takrat, ko jih nihče od otrok ne zna. Spodbujati je potrebno učenje med vrstniki, saj so v razredu otroci, ki že imajo predznanja.

PREDNOSTI IN CILJI PROJEKTA

 Prednost poučevanja v tujem jeziku je, da otroci jezik doživijo v realnih okoliščinah, zato usvojene faze lahko hitro prenesejo v druge podobne situacije, poleg tega se učijo komunikacijskih vzorcev, ki jih v učbenikih ni. Pri zgodnjem učenju jezika je pomembno, da otroci vzljubijo jezik in se ne ustrašijo neznanega. Druge prednosti:

  • mlajši otroci radi posnemajo,
  • neobremenjenost pri izgovorjavi,
  • vsak »vzame« kolikor želi in zmore,
  • neobremenjenost z ocenami,
  • ni dodatne obremenitve (delovni zvezek, učni listi),
  • obogatitev učnega načrta,
  • omogočeno učenje tujega jezika vsem učencem.

Osrednji cilj projekta je razumevanje govorjenega. Preko Jezikovne kopeli otrok širi svoj besedni zaklad, ki je naprej pasiven. Aktivno ga uporablja kadar poje oz. skupinsko govori in se ne izpostavlja kot posameznik. Otrok globalno razume dogajanje, posamezne besede ga ne zanimajo oz. si zapomni tiste, ki ga čustveno prevzamejo. Počasi se otrokov besedni zaklad spreminja v aktivnega. Kdaj bo spregovoril v tujem jeziku, pa je odvisno od tega kako suvereno se počuti v tujem jeziku. Drugi cilji so:

  • spodbujanja multikulturnega zavedanja,
  • izboljšanje slušnega razumevanja in izgovorjave,
  • mehkejši prehod k učenju tujega jezika v višjih razredih.

 

PREDSTAVITEV DOSEDANJE PRAKSE

Na OŠ Mladika smo s projektom Jezikovna kopel pričeli v šolskem letu 2010/2011. Dosedanja pedagoška praksa, opazovanje otrok, izdelki, fotografije in evalvacije med učiteljicami in vzgojiteljicami kažejo, da otroci angleščino sprejemajo z velikim zanimanjem in večplastno. Menimo, da z integriranim načinom dajemo otroku možnost razvoja slušnega razumevanja tujega jezika, saj se tuji jezik in slovenščina prepletata skozi potek dejavnosti. Vizualno bogato podporno okolje nam na pedagoški način pomaga otroke peljati do razumevanja. Nekateri otroci so pokazali močno željo po izražanju in izgovarjanju glasov, besed in kratkih stavkov. Največ zanimanja pa so otroci pokazali pri petju različnih pesmi.  

ZNANSTVENA DOGNANJA

Zakaj naj se otrok uči tujega jezika v zgodnjem otroštvu? Otrokov razvoj poteka integrirano na različnih področjih hkrati in je najbolj aktiven v predšolskem obdobju. Človeški možgani so razdeljeni na levo in desno hemisfero in vsaka je zadolžena za določene procese. Leva služi logično-analitičnim procesom, desna pa je odgovorna za domišljijo in ustvarjanje. V zgodnjem otroštvu pa diferenciacija možganskih funkcij še ni dokončana, zato učenje in dojemanje okolja pri otrocih poteka celostno in na vseh področjih po istem principu. To pomeni, da se je otrok sposoben učiti tujega jezika enako kot materinega. Če poteka učenje, po primernih metodah, je le-ta bolj dojemljiv za dražljaje iz okolja. Otrok se je sposoben učiti dveh ali več jezikov hkrati z maternim. Zgodnje obdobje je torej pomembno za usvajanje tujega jezika, predvsem posluha za jezik oz. glasov, ki jih v maternem jeziku ni.

Metoda poučevanja Jezikovne kopeli pristopa k poučevanju celostno, saj združuje vsebine glasbe, angleščine, športa, matematike itd. ter stremi h kognitivnemu, emocionalnemu in efektivnemu učenju.

Integriran pouk tujega jezika v prvem razredu oz. v prvem triletju izvajajo na mnogih šolah v Sloveniji že nekaj let in povsod imajo dobre izkušnje tako s strani staršev kot otrok.

 

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small