1. Rokovnik za vpis v srednje šole za šolsko leto 2019/2020 - POVZETEK
DEJAVNOST    DATUM
Individualni pogovori z učenci in starši z namenom poklicnega svetovanja. Starši vabljeni na pogovor s svetovalno delavko v času govorilnih ur ali po predhodnem dogovoru.    celo šolsko leto
Izpolnjevanje Vprašalnika o poklicni poti (v soglasju s starši). Učenci si ustvarijo podobo o sebi, o svojih spretnostih, hotenjih in na koncu izrazijo svojo namero o izobraževanju.     november 2018
RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE - spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Seznanjanje z vsebinami razpisa.

  januar 2019

Pridobivanje zdravniških potrdil za programe, kjer je to potrebno (razvidno iz razpisa).    februar, marec 2019
Informativni dnevi v srednjih šolah in v dijaških domovih.    15. 2. in 16. 2. 2019
Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti (umetniška gimnazija, zobotehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja) ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program gimnazija (športni oddelek) in ekonomska gimnazija (š). Podrobne informacije in prijavnice dobijo učenci na informativnem dnevu, pri šolski svetovalni službi ali na spletni strani MIZŠ.    do 5. 3. 2019
Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti (umetniška gimnazija, zobotehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja) ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za športne oddelke programa gimnazija.    med 11. in 23. 3. 2019
Učenci, ki so opravljali preizkus posebne nadarjenosti in spretnosti, prejmejo potrdila o opravljenih preizkusih ter potrdila o izpolnjevanju pogojev za vpis v športni oddelek gimnazije.    do 29. 3. 2019
Izpolnjevanje prijav za vpis za šolsko leto 2019/20 – v šoli pri pouku. Učenci nesejo prijave domov v pregled in podpis staršev.    marec 2019
Učenci vrnejo podpisane prijave za vpis v svetovalno službo.    do 30. 3. 2019
Prijavljanje za vpis v 1. letnik za šolsko leto 2019/20.    do 2. 4. 2019
Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2019/20.    do 8. 4. 2019 
Analiza prijav in svetovanje učencem o morebitnem prenosu prijave v drugo srednjo šolo.     april 2019
Morebitni prenosi prijav na drugo srednjo šolo (učenci, ki želijo iz kakršnegakoli razloga prenesti prijavo na drugo srednjo šolo).    do 23. 4. 2019
Javna objava omejitev vpisa za šolsko leto 2019/20.    do 31. 5. 2019
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa (samo kandidati, ki imajo omejitev vpisa).    do 6. 6. 2019
Zaključek pouka in razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda OŠ.    14. 6. 2019
VPIS oz. IZVEDBA 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA: učenci nesejo zaključna spričevala na srednje šole - ravnajo se po obvestilu, ki ga prejmejo iz srednje šole.    med 18. in 21. 6. 2019 do 14.      ure
Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv.    21. 6. 2019 do 15. ure
Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka    21. 6. 2019 do 16. ure
Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka.   do 26. 6. 2019 do 15. ure
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka.    28. 6. 2019 do 15. ure
Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka.    do 2. 7. 2019 do 14. ure
Objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ)    3. 7. 2019 do 15. ure
Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta.    do 30. 8. 2019
Štipendije (državne, kadrovske, Zoisove ...): vse informacije najdete na spletni strani Javni štipendijski, razvojni ... sklad RS (javni poziv, prijavnice ...)  javni poziv v mesecu juniju 2019
 2. Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa

Učenci, ki 9. razred osnovne šole zaključijo v šolskem letu 2018/19 se v primeru omejitve vpisa izberejo na podlagi razvrstitve točk. Pri tem se uporabijo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Tabelo za izračun točk najdete tukaj.

Posebnosti: umetniška gimnazija, zobotehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja (zgoraj navedena merila se upoštevajo po uspešno opravljenem preizkusu psihofizičnih sposobnosti oz. posebne nadarjenosti / spretnosti); gimnazija športni oddelek (upoštevajo se zgoraj navedena merila in merilo športni dosežki); učenci s posebnimi potrebami (učenec ne sodeluje v izbirnem postopku, če izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, v katerega se je prijavil ter najkasnje dan pred začetkom izbirnega postopka predloži na šolo veljavno odločbo o usmeritvi v ta izobraževalni program in dosega najmanj 90 odstotkov točk prvega ali drugega kroga izbirnega postopka po merilih, potrebnih za vpis v program, v katerem kandidira za vpis).

Nacionalni preizkusi znanja (NPZ): če se v prvem oziroma drugem krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja (po predhodnem pisnem soglasju staršev na obrazcu Prijava za vpis v začetni letnik).

3. Izbirni postopek kandidatov v primeru omejitve vpisa

1. krog: Na šolah, ki omejijo vpis, izbira učencev poteka tako, da v 1. krogu po zgoraj navedenih merilih izberejo novince za 90 % razpisanih mest. Kandidati, ki imajo v 1. krogu dovolj točk, so s tem tudi vpisani. Kandidati, ki ne zberejo dovolj točk, se uvrstijo v 2. krog. 
2. krog: Sodelujejo le tisti učenci, ki se v 1. krogu ne uvrstijo na izbrano šolo. Kandidirajo na 10 % prostih mest na vseh srednjih šolah, ki omejijo vpis, in na vsa še prosta mesta na drugih srednjih šolah. Na podlagi ponujenih prostih mest po prioritetnem vrstnem redu lahko naštejejo do 10 programov oz. šol. Svoje namere najkasneje do 26.6.2019 oddajo na srednjo šolo, na katero so prijavljeni. O razvrstitvi ne eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni do 28. 6. 2019. 

4. Koristni spletni naslovi: 
Razpis za vspis 2019/200 

 računalniški program Kam in kako (odkrivanje poklicnih interesov - vstopno geslo dobijo učenci v šoli) in spleti svojo kariero  

• Štipendije (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije)
• e-svetovanje (samoocena, povezava na trg dela)
• CIPS - Center za informiranje in poklicno svetovanje
• Moja izbira (opisi poklicev, informacije o srednjih šolah, izobraževalnih programih ...).   
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (razpis za vpis, rokovnik, merila v primeru omejitve,... )
srednješolski izobraževalni programi - predmetniki (predmetniki vseh srednješolskih izobraževalnih programov)

Srednje šole Podravske regije:

Biotehniška šola Ptuj (pomočnik v biotehniki in oskrbi, gospodar na podeželju, cvetličar, gastronomske in hotelske storitve (oz. kuhar ali natakar), kmetijsko-podjetniški tehnik, okoljevarstveni tehnik)
Ekonomska šola Ptuj (trgovec, ekonomski tehnik, aranžerski tehnik)
Elektro in računalniška šola Ptuj (elektrikar, mehatronik operater, elektrotehnik, tehnik računalništva, tehnik mehatronike)
Strojna šola Ptuj (pomočnik v tehnoloških procesih, oblikovalec kovin - orodjar, inštalater strojnih inštalacij, klepar-krovec, izdelovalec kovinskih konstrikcij, avtoserviser, avtokaroserist, strojni tehnik)
Gimnazija Ptuj (gimnazija, gimnazija(š))


Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše (farmacevtski tehnik, kemijski tehnik, gimnazija)
Srednja elektro-računalniška šola Maribor (elektrikar, računalnikar, elektrotehnik, tehnik računalništva, tehniška gimnazija)
Konservatorij za glasbo in balet Maribor (umetniška gimnazija - glasbena smer: glasbeni stavek, petje-instrument / umetniška gimnazija - plesna smer: balet)
II. gimnazija Maribor (gimnazija, gimnazija(š))
III. gimnazija Maribor (predšolska vzgoja, gimnazija)
Prva gimnazija Maribor (gimnazija, klasična gimnazija)
Škofijska gimnazija Maribor (gimnazija)
Srednja šola za prehrano in živilstvo Maribor (pomočnik v biotehniki in oskrbi, pek, slaščičar, mesar)
Srednja prometna šola in dijaški dom Maribor (logistični tehnik, tehnik varovanja)
Lesarska šola Maribor (obdelovalec lesa, mizar, gozdar, gozdarski tehnik, lesarski tehnik)
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor (bolničar-negovalec, zdravstvena nega, kozmetični tehnik)
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor (pomočnik pri tehnologiji gradnje, zidar, tesar, dimnikar, izvajalec suhomontažne gradnje, pečar-polagalec keramičnih oblog, slikopleskar-črkoslikar, gradbeni tehnik, okoljevarstveni        tehnik, tehniška gimnazija)
Srednja šola za oblikovanje Maribor (frizer, tehnik oblikovanja, medijski tehnik)
Biotehniška šola Maribor (cvetličar, mehanik kmetijskih delovnih strojev, kmetijsko-podjetniški tehnik, naravovarstveni tehnik, veterinarski tehnik)
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor (gastronomske in hotelske stroitve (oz. kuhar, natakar), gastronomija in turizem (oz. gastronomsko-turistični tehnik))
• Srednja ekonomska šola Maribor (ekonomski tehnik, ekonomska gimnazija)
• Srednja trgovska šola Maribor (trgovec, administrator, ekonomski tehnik, aranžerski tehnik)
• Srednja strojna šola Maribor (pomočnik v tehnoloških procesih, oblikovalec kovin-orodjar, inštalater strojnih inštalacij, mehatronik oprater, avtoserviser, avtokaroserist, strojni tehnik, tehnik mehatronike)
• Gimnazija Ormož (gimnazija, predšolska vzgoja)
• Srednja šola Slovenska Bistrica (trgovec, ekonomski tehnik, gimnazija, metalurški tehnik)
• Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Maribor (gimnazija)

Nekatere srednje šole drugih regij:

• Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer (predšolska vzgoja, umetniška gimanzija - smer gledališče in film, gimnazija)
Šolski center Rogaška Slatina (tehnik optik, tehnik steklarstva, gimnazija)
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana (tehnik oblikovanja, fotografski tehnik, umetniška gimnazija - likovna smer)
Srednja šola farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana (farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, zobotehnik, kozmetični tehnik)
Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran (elektrotehnik, plovbni tehnik, ladijski strojni tehnik, gimnazija)
• Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana (ekonomski tehnik, tehnik elektronskih komunikacij)  
• Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana (kamnosek, pečar - polagalec keramičnih oblog, geodetski tehnik ...)
• Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad (pomočnik v tehnoloških procesih, preoblikovalec tekstilij, izdelovalec oblačil, ustvarjalerc modnih oblačil)
• Srednja glasbena in baletna šola Ljubljana (umetniška gimnazija - glasbena smer: glasbeni stavek, petje-instrument, jazz-zabavna glasba, umetniška gimnazija - plesna smer: balet)
• Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana ( predšolska vzgoja, gimnazija, umetniška gimnazija - plesna smer: sodobni ples, umetniška gimnazija - dramsko gledališka smer)
•  Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja - ŠC Celje ( zidar, tesar, pečar-polagalec keramičnih oblog ...)
• Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko - ŠC Celje (preoblikovalec tekstilij, ustvarjalec modnih oblačil ...)
• Rudarska šola - ŠC Velenje (geostrojnik rudar, geotehnik, okoljevarstveni tehnik)
• Waldorfska šola Ljubljana (Waldorfska gimnazija)  

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small