Program spodbuja k uporabi novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bomo izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc:

  • sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih,Popestrimo solo intro
  • matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji,
  • digitalna pismenost, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence,
  • samoiniciativnost in podjetnost ter
  • kulturna zavest in izražanje, skladno s Priporočilom Evropskega parlamenta in sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (UL L 394/10 z dne 30. 12. 2006).

 S tem se želimo posvetiti v večji meri vzgojno-izobraževalnim potrebam učencev, zlasti otrokom z učnimi težavami, otrokom s posebnimi nadarjenostmi in otrokom iz ranljivih skupin. V šolskih letih 2012/13 in 2013/14 bomo na OŠ Ljudski vrt in OŠ Mladika izvajali naslednje dejavnosti:

Literarna zakladnica

Odkrivanje in spoznavanje različne literature, branje, pripovedovanje, iskanje informacij. Spodbujanje zanimanja za branje, želje po pripovedovanju, širjenje znanja o literaturi, iskanje tuje literature in prevajanje. Uporaba računalnika kot vir informacij in pripomoček. Spodbujanje medvrstniškega in medgeneracijskega bralnega povezovanja; starejši - mlajšim. Spudbujanje literarne ustvarjalnosti in predstavitev v obliki glasila. Cilj dejavnosti je obogatiti slovenski jezik in oblike sporazumevanja, širiti pozitiven odnos do branja in raziskovanja v knjižnici ter spodbujanje literarnega ustvarjanja.

Narava naša učiteljica

Spoznavanje zakonitosti narave, spreminjanje narave skozi čas in stremenje k ekološkemu ozaveščanju. Spodbujanje radovednosti in zanimanja za raziskovanje naravnega sveta, spoznavanje znanstvenega raziskovanja in iskanja ekoloških rešitev za boljši jutri. Praktično delo v naravi, preizkusi, ogledi, nabiranje izkušenj, spoznavanje rastlinskega in živalskega sveta in poimenovanje v različnih jezikih. Razumevanje vpliva človeka na spremembe v naravi in razvijanje odgovornega odnosa do narave kot dolžnost odgovornega državljana. Cilj aktivnosti je razvijanje pozitivnega in spoštljivega odnosa do narave, zavedanje prekomernega vpliva človeka in iskanje praktičnih predlogov za sožitje človeka in narave.

Ustvarjalnost na preizkušnji

Preizkušanje v izzivih na področju glasbe, plesa, likovne umetnosti, fotografiranja. Omogočanje posamezniku, da uresniči svoje zamisli in jih predstavi drugim. Iskanje prednosti v IK tehnologiji kot ustvarjalnem pripomočku. Ustvarjanje temelji na praktični ali estetski komponenti in omogoča urjenje ročnih spretnosti in kognitivnih sposobnosti. Spodbujanje zanimanja za čim več različnih aktivnosti, spoznavanje materialov in možnosti za ustvarjanje. Cilj je odkrivanje lastnih prednosti in pomanjkljivosti, zavedanje samega sebe, spodbujanje samoiniciativnosti, ustvarjalnosti, samokritičnosti, sodelovanja, samozavesti in integritete.

Igre brez meja

Odkrivanje in spoznavanje pozabljenih iger in izmišljanje novih. Raziskovanje po zakladnici naših babic in dedkov, iskanje literature z igrami, predstavitev iger drugim otrokom, priprava pripomočkov, medgeneracijsko povezovanje in druženje. Uporaba IK tehnologije kot vir informacij. Spoznavanje iger drugih kultur sveta in s tem njihovega jezika. Cilj je spodbujanje radovednost in zanimanja za druženje ob igri. Spoznavanje sebe in drugih preko različnih iger, učenje komunikacije, strpnosti, prepoznavanje in izražanje čustev, reševanje konfliktov.

Zdrava prehrana v sodobnem času

Ugotavljanje pozitivnih in negativnih vplivov sodobnega časa na naše življenje. Spodbujanje zdravega načina življenja in zavedanja pomembnosti zdrave prehrane na kakovost našega življenja. Iskanje informacij iz literature, interneta in ustnih virov. Primerjanje sodobnega načina življenja z načinom življenja pred več desetletji. Spodbujanje interesa za ekološko pridelavo rastlin; zelenjave, sadja, zelišč. Pridobivanje izkušenj o pripravi zdravega obroka, vsebnosti hranilnih snovi živil, pomembnosti uživanja zdravih obrokov in prenašanje znanja na druge učence in ljudi v šoli in izven nje.

Dejavnosti bomo pričeli izvajati z oktobrom, učenci bodo prejeli obvestila in prijavnice.

 Program delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 1. prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja« in operacije »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2011, 2012, 2013 in 2014«.

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small