Naziv delovnega mesta: Pomočnica ravnatelja ( 50%)

 

V skladu s 50. členom ZOFVI (Ul.RS12/96) in Zakona o spremembah ZOFVI (Ul.RS 129/06) izdajam pooblastilo, s katerim pooblaščam pomočnico ravnatelja za izvajanje naslednjih nalog:  

 • pomaga pri organizaciji izobraževalnega dela šole;

 • pomaga pri oblikovanju predloga letnega delovnega načrta šole;

 • pomaga pri pripravi in izvajanju letnega programa strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja delavcev šole;

 • pomaga pri načrtovanju in izvedbi sodelovanja šole s starši;

 • spremlja zakone in predpise ter sodeluje pri urejanju kadrovskih zadev;

 • pomaga ravnatelju predlagati delavce za napredovanje v nazive in plačne razrede;

 • ravnatelju daje predloge za ocenjevanje delovne uspešnosti;

 • sestavi urnik pouka, izbirnih vsebin, v oddelku podaljšanega bivanja, jutranjega varstva, dodatnega in dopolnilnega pouka, urnik popoldanske izdaje telovadnice, urnik pouka otrok, ki niso v šoli v naravi, itd.

 • organizira dežurstvo na hodniku, v jedilnici, v varstvu, na dvorišču;

 • organizira nadomeščanje odsotnih strokovnih delavcev in vodi evidenco;

 • skrbi za JN malih vrednosti;

 • skrbi za JN velike vrednosti in evidenco ter letno objavo na ministrstvo za finance;

 • skrbi za urejenost šolske dokumentacije;

 • skrbi za realizacijo pouka in dni dejavnosti;

 • dodeli matične učilnice učiteljem;

 • organizira izvedbo izbirnih vsebin, interesnih dejavnosti, fakultativnega pouka …

 • shranjuje dokumentacijo…

 • sodeluje pri organizaciji prireditev, razstav, tekmovanj;

 • pripravlja statistična in druga poročila;

 • sodeluje s skupnostjo učencev;

 • sodeluje v strokovnem timu in organih upravljanja zavoda;

 • organizira redne šolske prevoze;

 • organizira in naroča avtobusne in ostale prevoze;

 • po potrebi izvaja pouk v razredu;

 • razporeja delovni čas tehničnega osebja in izvaja nadzor v skladu z zakonodajo;

 • nadzoruje upoštevanje določil, ki izhajajo iz Zakona o delovnih razmerjih, Šolske zakonodaje ter podzakonskih aktov in aktov šole.

 

OPRAVLJA DRUGA DELA PO NALOGU IN POOBLASTILU RAVNATELJA V SKLADU S PREDPISI.

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small