Uvod

 

Tudi letošnje šolsko leto začenjamo z zanosom, s pričakovanji, polni upanja in načrtov. Začetek je priložnost, da se pogumno odpravimo po poti, ki nas bo pripeljala do zastavljenega cilja. Potrebno se je zavedati, da je šola tista organizacija, v kateri vsem odpiramo vrata s pozitivnim in prijaznim odno-som.

Veliko pozornosti bomo morali nameniti problematiki, ki se je v šolah pojavila kot posledica življenja v »koronskih« časih. Še zmeraj ugotavljamo, da smo družba kot celota močno padli v »socialni kondici-ji«.
Veliko pozornost bomo namenili vzgojnemu delovanju na področju zasvojenosti (vejp, fuge, sped, e-mediji …) ter medvrstniškega nasilja.

Osnovna šola Mladika v šolsko leto 2023/24 vstopa s 388 učenci v 18 oddelkih. Z učenci dela 41 stro-kovnih delavcev in 12 administrativno-tehničnih delavcev.

Učencem želimo zagotoviti najboljše pogoje za učenje in bivanje na šoli. Ocenjujemo, da imamo do-bre pogoje za uresničevanje večine standardov, ki jih osnovnošolski izobraževalni program zahteva. Spremljali bomo napredek vsakega posameznika in si prizadevali, da ima vsak posameznik pozitiven odnos do učenja in lastnega znanja. Želimo si spodbudno in varno učno okolje, ki ga bomo dosegali s pogovorom med učenci, strokovnimi delavci šole in s starši. Želimo, da bodo naši učenci pridobljeno znanje znali uporabljati, da bodo pri svojem delu samostojni, odgovorni, samozavestni, predvsem pa težimo k temu, da bi bili vljudni in spoštovali drug drugega. V ta namen poteka na šoli veliko različnih dejavnosti: individualizacija in diferenciacija pouka, različne aktivne oblike in metode dela v razredu – raziskovalno in sodelovalno učenje, predvsem pa formativno spremljanje. Tudi v prihodnje bomo skrbeli za nenehno izboljševanje šole, za ustvarjalno okolje, predvsem pa se bomo trudili za prijazno šolo z dobrimi medosebnimi odnosi.

Zavedamo se, da je vloga staršev v učnem procesu zelo pomembna in lahko le skupaj z njimi ponudi-mo otrokom najboljše. Dom in šola v sožitju lahko ustvarjata dobre pogoje za uspešen in pozitiven razvoj otroka. Izpostaviti velja skladnost vzgojnih vplivov, kar pomeni, da imata družina in šola iste skupne vrednote in cilje. Prijetno in spodbudno družinsko okolje je pomembno za otrokov razvoj in bistveno prispeva k uspehu otroka v šoli in za njegov celostni razvoj.

Krovni dokument sistema vodenja kakovosti je Poslovnik OŠ Mladika, s katerim šola usmerja in doka-zuje kakovost delavcem, staršem, ustanovitelju, resornemu ministrstvu in okolju, v katerem šola delu-je. Pristop h kakovosti zagotavljamo z notranjo presojo delavcev šole. Vključeni smo v Slovensko mre-žo zdravih šol, projekt Eko-šol, maja 2023 smo pridobili oz. potrdili naziv kulturna šola. V okviru ob-veznega in razširjenega programa (v nadaljevanju RaP) želimo vsakemu učencu ponuditi 5 ur gibanja na teden. V RaP bomo v uvedbi poskusa »Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkuša-nje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli« izvajali sklop Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje (v nadaljevanju GZDP). Šola se ponaša tudi s certifikatom »Podari življenje« - "Ohranimo zdravo srce, rešimo človeško življenje" - več kot polovica zaposlenih je opravila tečaj te-meljnih postopkov oživljanja (TPO) in uporabe avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED). S certifi-katom eTwinning dokazujemo, da se aktivno vključujemo v vseživljenjsko učenje v Evropskem šol-skem omrežju. Nadaljujemo tudi z izmenjavo z OŠ iz Srbije (tudi v tem šolskem letu zaradi prepreče-vanja širjena sars-cov-2 le na daljavo). Načrtovano sodelovanje z OŠ Cestica (Hrvaška) in eno izmed bližnjih avstrijskih šol bomo zaradi preprečevanja širjena SARS-CoV-2 ponovno prestavili na naslednje šolsko leto.

V skladu z vizijo in Razvojnim načrtom šole šola načrtuje za vsako šolsko leto svoje delo z Letnim de-lovnim načrtom Osnovne šole Mladika (LDN), ki zagotavlja sistematično uresničevanje programa živ-ljenja in dela na šoli. LDN smo sprejeli na konferenci učiteljskega zbora in z njim seznanili Svet staršev. Potrdil ga je Svet zavoda Osnovne šole Mladika.

 

Oglejte si celotni Letni delovni načrt:

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small