Uvod

 

Tudi letošnje šolsko leto začenjamo z zanosom, s pričakovanji, polni upanja in načrtov. Začetek je priložnost, da se pogumno odpravimo po poti, ki nas bo pripeljala do zastavljenega cilja. Potrebno se je zavedati, da je šola tista organizacija, v kateri vsem odpiramo vrata s pozitivnim in prijaznim odnosom.

Letošnji začetek šolskega leta je poseben tudi zato, ker smo predali namenu tako dolgo pričakovano kuhinjo in jedilnico.

Ob začetku šolskega leta 2021/2022 je na šoli 386 učencev v 18. oddelkih. Z učenci dela 41 strokovnih delavcev in 12 administrativno-tehničnih delavcev. Preko programa javnih del je zaposlen informator in izvajalka učne pomoči.

Učencem želimo zagotoviti najboljše pogoje za učenje in bivanje na šoli. Ocenjujemo, da imamo dobre pogoje za uresničevanje večine standardov, ki jih osnovnošolski izobraževalni program zahteva. Spremljali bomo napredek vsakega posameznika in si prizadevali, da ima vsak posameznik pozitiven odnos do učenja in lastnega znanja. Želimo si spodbudno in varno učno okolje, ki ga bomo dosegali s pogovorom med učenci, strokovnimi delavci šole in s starši. Želimo, da bodo naši učenci pridobljeno znanje znali uporabljati, da bodo pri svojem delu samostojni, odgovorni, samozavestni, predvsem pa težimo k temu, da bi bili vljudni in spoštovali drug drugega. V ta namen poteka na šoli veliko različnih dejavnosti: individualizacija in diferenciacija pouka, različne aktivne oblike in metode dela v razredu – raziskovalno in sodelovalno učenje, predvsem pa formativno spremljanje. Tudi v prihodnje bomo skrbeli za nenehno izboljševanje šole, za ustvarjalno okolje, predvsem pa se bomo trudili za prijazno šolo z dobrimi medosebnimi odnosi.

Zavedamo se, da je vloga staršev v učnem procesu zelo pomembna in lahko le skupaj z njimi ponudimo otrokom najboljše. Dom in šola v sožitju lahko ustvarjata dobre pogoje za uspešen in pozitiven razvoj otroka. Izpostaviti velja skladnost vzgojnih vplivov, kar pomeni, da imata družina in šola iste skupne vrednote in cilje. Prijetno in spodbudno družinsko okolje je pomembno za otrokov razvoj in bistveno prispeva k uspehu otroka v šoli in za njegov celostni razvoj.

Krovni dokument sistema vodenja kakovosti je Poslovnik OŠ Mladika, s katerim šola usmerja in dokazuje kakovost delavcem, staršem, ustanovitelju, resornemu ministrstvu in okolju, v katerem šola deluje. Pristop h kakovosti zagotavljamo z notranjo presojo delavcev šole. Vključeni smo v Slovensko mrežo zdravih šol,  projekt Eko-šol, maja 2018 smo pridobili naziv kulturna šola. V tem letu nadaljujemo s projektoma Popestrimo šolo ter Erasmus+. V okviru obveznega in razširjenega programa (v nadaljevanju RaP) želimo vsakemu učencu ponuditi 5 ur gibanja na teden. V RaP bomo v  uvedbi poskusa »Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli« izvajali sklop Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje (v nadaljevanju GZDP). Šola se ponaša tudi s certifikatom »Podari življenje« -  "Ohranimo zdravo srce, rešimo človeško življenje" - več kot polovica zaposlenih je opravila tečaj temeljnih postopkov oživljanja (TPO) in uporabe avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED). S certifikatom eTwinning dokazujemo, da se aktivno vključujemo v vseživljenjsko učenje v Evropskem šolskem omrežju. Nadaljujemo tudi z izmenjavo z OŠ iz Srbije (v tem šolskem letu zaradi preprečevanja širjena sars-cov-2 le na daljavo). Načrtovano sodelovanje z OŠ Cestica (Hrvaška) in eno izmed bližnjih avstrijskih šol bomo zaradi preprečevanja širjena sars-cov-2 prestavili na naslednje šolsko leto.

V skladu z vizijo in Razvojnim načrtom šole šola načrtuje za vsako šolsko leto svoje delo z Letnim delovnim načrtom Osnovne šole Mladika (LDN), ki zagotavlja sistematično uresničevanje programa življenja in dela na šoli. LDN smo sprejeli na konferenci učiteljskega zbora in z njim seznanili Svet staršev. Potrdil ga je Svet zavoda Osnovne šole Mladika.

 

Oglejte si celotni Letni delovni načrt:

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small