KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI

 

V skladu s prvim odstavkom 14. člena Pravilnika o financiranju šole v naravi (Uradni list RS, št. 61/04 in 70/08) ter Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 in 102/07) je Svet šole OŠ Mladika, po predhodno pridobljenem mnenju Sveta staršev OŠ Mladika dne 29.9.2008, sprejel podrobne

KRITERIJE

za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi

OSNOVNE ŠOLE MLADIKA

Popravek Kriterijev je Svet zavoda OŠ Mladika sprejel na seji, dne 25.9.2012.

 

Splošne določbe

I.

Kriteriji določajo postopke za ugotavljanje upravičenosti in podrobnejše kriterije za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi, ki jo zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačati v celoti starši/skrbniki učencev. 

II.

Sredstva za subvencioniranje šole v naravi zagotavlja letno eni generaciji učencev Ministrstvo za šolstvo iz državnega proračuna v skladu z določili Pravilnika o financiranju šole v naravi.

Šola v naravi pomeni organizirano obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki sodi v razširjen program osnovne šole in poteka strnjeno več dni v času pouka izven prostora šole.

Sredstva so namenjena za subvencioniranje učencev glede na kriterije in višino sredstev, ki so dodeljena šoli .

III.

Višino prispevka na posameznega učenca za vsako posamezno izvedbo šole v naravi in višino subvencije za posameznega učenca za subvencioniranje šole v naravi določi šola vsako šolsko leto glede na vsebino in obseg sredstev za ta namen.

 

Kriteriji upravičenosti do subvencije

III.

Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi učencu upošteva kriterije iz Pravilnika o financiranju šole v naravi :

 • prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
 • višina dohodkov na družinskega člana,
 • višina otroških dodatkov,
 • brezposelnost staršev,
 • dolgotrajna bolezen v družini,
 • dolgotrajnejši socialni problemi in
 • druge specifike v družini.

IV.

Pri odločanju o dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi se na podlagi kriterijev iz III. točke upoštevajo naslednji podrobnejši kriteriji, da so učenci upravičeni vsaj do 50% subvencije za udeležbo v šoli v naravi.:

 • višina denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu, višina dohodkov na družinskega člana,
 • višina otroškega dodatka,
 • število nepreskrbljenih otrok v družini,
 • enoroditeljske družine,
 • brezposelnost staršev,
 • dolgotrajna bolezen v družini, ki vpliva na slabši socialni položaj družine,
 • dolgotrajnejši socialni problemi,
 • druge specifike v družini: trenutna materialna stiska, otroci brez državljanstva, smrt v družini, prometna nesreča, ipd.

 

Uveljavljanje pravice do subvencije

V.

Starši ali zakoniti zastopnik otroka (vlagatelj) pravico do subvencionirane šole v naravi uveljavljajo prostovoljno na podlagi pisne vloge, ki jo dobijo na šoli.

Vlogi za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi kot dokazilo priložijo

 • odločbo o otroškem dodatku, ki jo za posamezno leto izda pristojni center za socialno delo. Iz odločbe so razvidni naslednji podatki: višina otroškega dodatka / število nepreskrbljenih otrok v družini / višina povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana in odstotek plače vseh zaposlenih v RS v preteklem letu, ki ga ugotovljeni mesečni dohodek predstavlja / morebitna enoroditeljska družina / višina denarne socialne pomoči / višina denarne pomoči za brezposelne.

Vlagatelj v izjavi na vlogi potrdi s podpisom, da je socialni status družine enak, kot je navedeno na priloženi odločbi o otroškem dodatku. Če se je status družine glede na odločbo o otroškem dodatku spremenil, mora vlagatelj za nastalo spremembo priložiti še naslednja dokazila:

 • fotokopijo odločbe o denarni socialni pomoči, izdane pri pristojnem centru za socialno delo (če gre za spremembo pri prejemanju denarne socialne pomoči),
 • potrdilo delodajalca o višini bruto plače za pretekle tri mesece pred oddajo vloge (če gre za bistveno spremembo višina plače ali drugih prejemkov),
 • potrdilo o brezposelnosti in višini denarnega nadomestila za čas brezposelnosti, izdano s strani Zavoda RS za zaposlovanje (če gre za spremembe iz naslova brezposelnosti),
 • druga dokazila, ki potrjujejo spremembo socialnega statusa družine.

V primeru dolgotrajne bolezni v družini, ki vpliva na slabši socialni položaj družine, dolgotrajnejših socialnih problemov in drugih specifik v družini mora vlagatelj priložiti dokazila.

 

Postopek dodelitve ali zavrnitve upravičenosti do subvencije

VI.

O vlogi odloča ravnatelj/ica šole po predhodno pridobljenem predlogu šolske svetovalne službe.

Ravnatelj/ica na podlagi sprejetih kriterijev za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi in predloga šolske svetovalne službe oceni vlogo staršev, uskladi potrebe šole na nivoju občine ter odloči o upravičenosti učenca do višine subvencioniranja šole v naravi.

Višina pomoči učencem bo dodeljena glede na število vlog in obseg sredstev v tekočem šolskem letu.

Ravnatelj/ica lahko pozove vlagatelja, da dopolni ali dodatno obrazloži vlogo.

 

Obveščanje o upravičenosti do subvencije

Prečrtan del besedila tega člena se 25.9.2012, preneha uporabljati.

VII.

Šola vlagatelju vroči odločbo sklep ravnatelja/ice z obrazložitvijo o upravičenosti ali neupravičenosti učenca do subvencioniranja šole v naravi.

 

Varstvo pravic

Prečrtan del besedila tega člena se 25.9.2012, preneha uporabljati.

VIII.

Zoper odločbo sklep se lahko vlagatelj v 15. dneh od prejema odločbe pisno pritoži na Svet zavoda Osnovne šole Mladika ali ustno na zapisnik v tajništvu šole.

O pritožbi v zvezi z uresničevanjem pravic učenca o višini subvencije ali zavrnitvi vloge odloča petčlanska pritožbena komisija, ki jo imenuje predsednik/ca sveta šole izmed imenovanih članov pritožbene komisije.

Pritožbena komisija odloča z večino glasov vseh članov. Pri odločanju morajo biti prisotni vsi člani komisije. O pritožbi odloči komisija v roku 20 (dvajset) dni od dneva prejema pritožbe.

 

Uporaba in veljavnost kriterijev

IX.

Kriteriji o subvencioniranju šole v naravi se uporabljajo skupaj s Pravilnikom o financiranju šole v naravi (Ur.l. RS, št. 61/04, 70/08 in 61/09).

Z dnem, ko pričnejo veljati ti kriteriji, prenehajo veljati kriteriji sprejeti dne 22.6.2004.

 

Ti kriteriji in postopek pričnejo veljati z dnem sprejema na svetu šole in se uporabljajo od začetka šolskega leta 2008/09 dalje, spremembe pa od 25.9.2012 dalje.

 

Ptuj, 25. 9. 2012

 

Predsednica Sveta zavoda OŠ Mladika: 

Karmen Plavec

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small