Zaključek natečaja ZPM EVROPSKA NOČ RAZISKOVALCEV – VARNI Z ZNANOSTJO NAGRADNI NATEČAJ – RAZISKOVALEC – VARUH JEZIKA

Datum
Pet, 13. 9. 2019

Opis

KDO LAHKO SODE LUJE? Natečaj je namenjen vsem otrokom v vrtcih in učencem osnovnih ter srednjih šol v Sloveniji. KATEGORIJE SODELUJOČIH: sodelujoče bomo razdelili na pet starostnih kategorij , in sicer: v rtčevski otroci, učenc i 1. triade osnovne šole (1. – 3. razred), u čenc i 2. triade osnovne šole (4. – 6. razred), učenc i 3. triade osnovne šole (7. – 9. razred) in srednješolc i . KATEGORIJE PRISPEVKOV V okviru natečaja zbiramo prispevke v naslednjih kategorijah: likovno ustvarjanje in literarno ustvarjanje primerno posam ezni starostni skupini. Predlagamo naslednje tehnike ustvarjanja za posamezno kategorijo. STAROSTNA SKUPINA TEHNIKE USTVARJANJA  vrtec likovno ustvarjanje  1. triada OŠ likovno ustvarjanje  2. triada OŠ literarno ustvarjanje  3. triada OŠ literarno ustvarjanje  srednješolci literarno ustvarjanje KAKO SODELOVATI? Vsak posameznik lahko sodeluje z več prispevki. Avtorji naj z njim najljubšo tehniko ponazorijo kaj je zanje ohranjanje jezika , kako bi si ga kot raziskovalci trudili ohraniti. Predvsem pa naj razmišljajo o raziskovanju in poklicu raziskovalca. Unesco je namreč letošnje leto razglasil za mednarodno leto domorodnih jezikov. Kot sporoča Evropska komisija , je jezikovna različnost v svetu čedalje bolj ogrožena - približno 40 odstotkov svetovnega prebivalstva nima dostopa do izobraževanja v jeziku, ki ga govorijo ali razumejo. V maternem jeziku pa ustvarjamo, mislimo, govorimo , pojemo , se učimo ter počnemo še marsikaj drugega . ( https://www.vecer.com/dan - maternega - jezika - leto - domorodskih - jezikov - 6665145 ) . NAČIN IN ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV Svoje prispevke nam pošljite najkasneje do vključno 13 . 9. 2019 (do 24.00), na elektronski naslov: raziskovalci@zpm - mb.si , s pripisom v zadevi » Nagradni natečaj «, ali po pošti na naslov : ZPM Maribor, Razlagova 16, 2000 Maribor, s pripisom » Nagradni natečaj « . Prispevek obvezno poimenujte ter pripišit e ime in priimek, šolo, razred ter kontakt avtorja. Likovni izdelki ( ne video izdelki ) oddani po elektronski pošti morajo biti v formatu .jpg in ne večji kot 10 MB. Literarne izdelke posredujte v dokumentu Word. Mladoletni udeleženci natečaja morate priložiti soglasje starša oz. skrbnika ( obrazec ) . Če prispevke v imenu učencev ali dijak ov pošilja njihova šola, zadostuje pisna izjava mentorja ali vodstva šole, da je šola predhodno pridobila ustrezna soglasja s strani staršev oziroma skrbnikov sodelujočih udeležencev. Z udeležbo na javnem natečaju avtorji prispevkov soglašate z javno obja vo svojega imena, priimka in imena šole ter samega izdelka. Izdelki bodo objavljeni na Facebook profilu – Evropska noč raziskovalcev . NAGRADE V vsaki starostni kategoriji bomo izbrali tri najboljše prispevke. Nagrada za 1. mesto v vsaki kategoriji: praktična nagrada Nagrada za 2. mesto v vsaki kategoriji: šolske potrebščine v vrednosti 80 € Nagrada za 3. mesto v vsaki kategoriji: šolske potrebščine v vrednosti 40 € Posebna nagrada : šolski razred ali vrtčevski oddelek, ki bo najbolj množično sodeloval (oddanih največ primernih izdelkov) bo nagrajen s posebno nagrado presenečenja , ki bo namenjena celotnemu razredu v šoli ali skupini otrok v vrtcu . OCENJEVANJE PRIJAV Prispevk e bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo določi Zveza prijateljev mladine Maribor. Strokovna komisija bo prispevke ocenjevala na podlagi naslednjih meril: • primernost vsebine, • kakovost izdelka, • izvirnost, • umetniški vtis. Rezultati izbora nagrajenc ev bodo znani najkasneje v četrtek, 26 . 9. 2019 , in bodo objavljeni na Facebook profilu Evropska noč raziskovalcev . Nagrajenci bodo o izboru obveščeni tudi preko elektronske po šte. PODELITEV NAGRAD Nagrade bomo podelili na prireditvah oziroma dogodkih v sklopu Evropske noči raziskovalcev, ki se bo odvijala 27 . 9. 2019 v Mariboru, Ljutomeru, Kopru in Izoli. Za dodatne informacije v zvezi z natečajem vam je na voljo ga. Urša Žiger na ursa@zpm - mb.si

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small