S certifikatom Kakovost za prihodnost potrjujemo, da imamo v zavodu vzpostavljen sistem vodenja kakovosti, ki nas sistematično vodi od vizije do konkretnih nenehnih izboljšav.

 

certfikat kakovosti 

Certifikat je nam podelil SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE - SIQ.

Model KzP

Slovenski institut za kakovost in meroslovje že 7 let pomaga vzgojno-izobraževalnim zavodom na poti sistematičnega uvajanja nenehnih izboljšav. Projektna skupina je pripravila model KzP (Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja), ki vrtcem, osnovnim, srednjim, višjim in visokim šolam omogoča združevanje elementov učeče se organizacije, zadovoljevanje potreb uporabnikov in sistematično merjenje kakovosti.

Skupaj gradimo osnovo za celovito kakovostno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov. Ustvarjamo jedro kulture dobrega sodelovanja, ki je temelj v procesu rasti posameznikov, zavodov in sistema v celoti. Širimo poslanstvo Vzgojitelja in Učitelja ter posredujemo dobro prakso. Povečujemo lastno zadovoljstvo in zadovoljstvo vseh udeležencev v vzgoji in izobraževanju ter zadovoljstvo zainteresirane javnosti.

Pobuda za celovit in sistematičen pristop k sistemu vodenja kakovosti je prišla tako iz gospodarskih kot vzgojno-izobraževalnih organizacij.

S certifikatom Kakovost za prihodnost potrjujemo, da imamo v zavodu vzpostavljen sistem vodenja kakovosti, ki nas sistematično vodi od vizije do konkretnih nenehnih izboljšav.

Izobražujemo.

Izboljšujemo.

Inoviramo.

 

Pridobitev certifikata/znaka

Zavodi, ki izpolnjujejo zahteve modela, prejmejo certifikat KAKOVOST ZA PRIHODNOST vzgoje in izobraževanja ter pravico do uporabe znaka in zastave.

Način uporabe certifikata, znaka in zastave je opredeljen v Certifikacijskem pravilniku.

Vzdrževanje in izpolnjevanje zahtev modela zavodi dokazujejo enkrat letno. Dokler zavod izpolnjuje zahteve modela, ima pravico do uporabe certifikata, znaka in zastave.

 

Znak »Kakovost za prihodnost«

Znak kakovost za prihodnost

Znak  »Kakovost za prihodnost« je delo akademskega slikarja Dušana Fišerja.

Simbolično ponazarja rast in razvoj posameznika pod okriljem vzgojno-izobraževalnih ustanov (Q), katerih poslanstvo je kakovostno izobraževanje, nenehno izboljševanje in prebujanje inovativnosti posameznika za njegov uspešen samostojen vstop v družbo.

Znak je zaščiten pri Uradu RS za intelektualno lastnino.

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small