Kazalo člankov

 

 

PRAVILA O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV V OSNOVNI ŠOLI MLADIKA

 

Na podlagi 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99, 57/01 in 59/01) in 4. člena Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/04 - v nadaljevanju: pravilnik) izdajam

  

PRAVILA O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV V

OSNOVNI ŠOLI MLADIKA

  

 I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen pravil
(vsebina pravil)

S temi pravili se v šoli določajo:

  • delavci, ki so pooblaščeni za ravnanje z osebnimi podatki učencev in njihovih staršev, ki jih vsebujejo zbirke osebnih podatkov in dokumentacija šole,

  • prostori, v katerih se hrani dokumentacija z osebnimi podatki,

  • naprave, organizacijski ter tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje dokumentacije z osebnimi podatki,

  • način varovanja osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov,

  • način uresničevanja pravice staršev v zvezi z osebnimi podatki.

 

2. člen pravil
(uporaba pravil)

Ta pravila se uporabljajo skupaj s Pravilnikom o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Pravila se v osnovni šoli uporabljajo pri vodenju naslednjih zbirk osebnih podatkov:

  • zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših,

  • zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah,

  • zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev,

  • zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje.

 

Osebni podatki se vodijo v dokumentaciji, ki je določena s predpisi, ki urejajo šolsko dokumentacijo za osemletno in devetletno osnovno šolo.

 

Ta pravila se uporabljajo tudi za osebne podatke, ki se v osnovni šoli vodijo v dokumentaciji, ki se nanaša na izvajanje programa osnovnošolskega izobraževanja in je urejena v drugih predpisih s področja vzgoje in izobraževanja (preverjanje in ocenjevanje znanja z nacionalnimi preizkusi znanja, izrekanje pohval in vzgojnih ukrepov, opravičevanje odsotnosti učencev, vzporedno izobraževanje).

 

Ta pravila se uporabljajo tudi za dokumentacijo otrok s posebnimi potrebami, ki so v osnovnošolsko izobraževanje vključeni na podlagi odločbe o usmeritvi. 

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small