Zakon o osnovni šoli opredeljuje

Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši morajo v 1. razred vpisati otroke, ki v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnijo starost 6 let.

  • Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.
  • Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovo šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva, javna osnovna šola oziroma zasebna osnovna šola s koncesijo v tem okolišu, pa je dolžna na željo staršev otroka vpisati.
  • Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih javna ali zasebna šola s koncesijo dolžna vpisati v 1. razred, si šola pridobi iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo. Ministrstvo si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivalstva.
  • Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v 1. razred, izda potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi šolanja.

 

Predvidene dejavnosti za bodoče učence 1. razreda na naši šoli

  • predstavitev šole in delavnica za otroke pred vpisom v 1. razred
  • vpis v 1. razred v mesecu februarju- po obvestilu Mestne občine Ptuj
  • v mesecu maju delavnica za otroke ter predstavitev staršem vseh potrebnih informacij za delo v 1. razredu

 

Informacije o naši šoli ...

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small