logotip EKP 2014 2020 SIO 2020                 Erasmus+
 • 1
 • 2
 • 3

Spoštovani učenci in starši!

Pripravili smo predlog izbirnih predmetov za šolsko leto 2018/19.


Na vrh

Kaj so izbirni predmeti?

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.

Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.


Na vrh

Kaj učenec izbira?

Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:

 • v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko);
 • v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

Učencem ni več potrebno izbirati predmetov iz obeh sklopov (vsi izbrani izbirni predmeti so lahko iz istega sklopa).


Na vrh

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje

Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Nekatere vsebine (npr. turistična vzgoja) lahko tečejo izjemoma tudi strnjeno izven rednega urnika (ogledi, izleti ...). Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.

Če je učenec izbral dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni vpisani v spričevalo. Če je učenec izbral tri predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije, vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.


Na vrh

Število skupin izbirnih predmetov

Glede na število učencev in oddelkov bomo v prihodnjem šolskem letu lahko predvidoma organizirali največ 17 skupin.


Na vrh

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj.

Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko. V primeru naknadnega vpisa v glasbeno šolo starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.


Na vrh

Zamenjava izbirnega predmeta

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. V septembru  lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor, in da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.


Na vrh

Postopek izbire

 • februar, marec – roditeljski sestanki za starše šestošolcev  
 • marec, april –  anketa o izbirnih predmetih  (učenci 6., 7., 8. r.)
   -  marec – predstavitev
   -  april – izbor v e-Asistentu (razvrščanje po željenem izboru na osnovi ponudbe)
 • april – oblikovanje skupin izbirnih predmetov in seznanitev učencev in staršev z razvrstitvijo
 • maj – usklajevanje, premiki učencev pri razvrstitvi
 • junij – dokončno oblikovanje skupin


Na vrh

Seznam izbirnih predmetov (IP)

Predmet Kdo ga lahko izbere?
Nemščina Učenci 7., 8. in 9. razreda 
Francoščina Učenci 7., 8. in 9. razreda 
Verstva in etika Učenci 7., 8. in 9. razreda 
Urejanje besedil Učenci 7., 8. in 9. razreda 
Retorika Učenci 9. razreda 
Informacijsko opismenjevanje Učenci 9. razreda 
Likovno snovanje 1 Učenci 7., 8 in 9. razreda 
Obdelava gradiv: les Učenci 7., 8. in 9. razreda 
Obdelava gradiv: umetne snovi Učenci 7., 8. in 9.razreda 
Risanje v geometriji in tehniki Učenci 7., 8. in 9. razreda 
Gledališki klub Učenci 7., 8. in 9. razreda 
Šolsko novinarstvo Učenci 7., 8. in 9. razreda 
Sodobna priprava hrane Učenci 7., 8. in 9. razreda 
Daljnogledi in planeti Učenci 7., 8. in 9. razreda
Zvezde in vesolje Učenci 9. razreda 
Sonce, Luna in Zemlja Učenci 7., 8. in 9.razreda 
Glasbeni projekt Učenci 7., 8. in 9. razreda 
Ansambelska igra Učenci 7., 8. in 9. razreda 
Glasbena dela Učenci 7., 8. in 9. razreda 
Šport za sprostitev Učenci 7. razreda 
Šport za zdravje Učenci 8. razreda 
Izbrani šport Učenci 9. razreda 


Na seznam IP | Na vrh

Nemščina

Je triletni izbirni predmet. Učenec ga lahko izbere v kateremkoli razredu. Učenec lahko po enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem izbirnega predmeta lahko začne tudi kasneje, če ima ustrezno predznanje.

Nemščina je kot jezik naše sosednje države Avstrija za nas zelo pomembna, saj s tem jezikom srečujete mnogi straši, ki svoje delo opravljate v tej državi. Ob tem je pomembno zavedanje, da je jezik živa tvorba, ki jo lahko vaš otrok v okviru izbirnega premeta razvija že v šoli in lahko svoje znanje kasneje uporabi ob različnih življenjskih priložnostih, ki nam jih prinaša sedanjost in prihodnost.

Pri urah nemščine pri pouku spoznavamo osnovne prvine jezika, vadimo praktično sporazumevanje in značilnosti posameznih nemško govorečih držav.

Letno se z vsako skupino odpravimo na dve tematski strokovni ekskurziji v Avstrijo, kjer se učenci srečajo z jezikom in njihovo kulturo.


Na seznam IP | Na vrh

Francoščina

 Je triletni izbirni predmet. Učenec ga lahko izbere v kateremkoli razredu. Učenec lahko po enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem tega izbirnega predmeta lahko začne tudi kasneje, če ima ustrezno predznanje. 

V današnjem svetu velja "Več jezikov znaš, več veljaš". Precej dobrih razlogov obstaja tudi za izbiro učenja francoščine. To je uradni kot tudi diplomatski jezik Evropske unije. Obstajajo praktični razlogi za znanje francoščine, kot je npr. služba v Bruslju ali Luksemburgu. V Franciji lahko govorite tudi angleško, a tisto pravo doživetje neke dežele je zagotovo povezano z njenim jezikom. V tem primeru bo znanje francoščine vaša prednost. Med učenjem francoskega jezika boste odkrivali tudi bogato frankofonsko umetnost ( literaturo, glasbo, kulinariko...).


Na seznam IP | Na vrh

Verstva in etika

 Je triletni izbirni predmet, ki je lahko tudi krajši. Učenec ga lahko izbere v kateremkoli razredu. Učni načrt je pripravljen kot za triletni predmet. Učenec lahko po enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem "prve stopnje" izbirnega predmeta lahko začne tudi v 8. ali 9. razredu. 

Izbirni predmet verstva in etika navaja in pripravlja učence, da zrelo premišljujejo ter se sproščeno in spoštljivo pogovarjajo o religiji ter osebnih in družbenih vprašanjih, ob katerih se pojavlja. Z vidika nadaljnjega izobraževanja se bo učencem tovrstno znanje obrestovalo pri družboslovnih predmetih, predvsem slovenskem jeziku in književnosti, zgodovini, geografiji, filozofiji, sociologiji, saj je tovrstna tematika povezana s snovjo pri družboslovnih študijih.

Predmet je nekonfesionalen, kar pomeni, da ne gre za uvajanje v določeno religijo in vzgajanje zanjo. Ne pričakuje se pripadnost učencev in učiteljev neki veroizpovedi, niti se ne preverja verske opredeljenosti. Tako je predmet namenjen vsem učencem, ne glede na to, ali obiskujejo verouk ali ne, ali so pripadniki krščanske ali druge veroizpovedi.

Predmet lahko učenci izberejo v 7., 8. in 9. razredu, predmet ni vezan na razred. Predmet je trileten (verstva in etika 1, 2, 3), a je možna izbira tudi samo eno ali dve leti. Pouk poteka eno uro tedensko. Snov pri pouku je razdeljena po sklopih oziroma temah, med katerimi so nekatere obvezne, nekatere pa izbirne (izbere jih učitelj ob upoštevanju interesov učencev).

Verstva in etika 1: verstva sveta, krščanstvo, islam, budizem, vzori in vzorniki, enkratnost in različnost, azijska verstva, tradicionalne religije, nova religiozna gibanja, reševanje nasprotij, človek in narava.

Verstva in etika 2: ljudje in verstva – religijska kultura, religije: skupnost, obredi, simboli, izkustvo, življenjska vodila religij, svoboda, vest, odgovornost, družina, prijateljstvo, ljubezen, spolnost, delo in poklic, religijske skupnosti – družbene skupnosti, magija, okultizem, religija, egocentričnost in solidarnost v stiskah, sanje, želje, cilji, razočaranja.

Verstva in etika 3: Biblija, krščanstvo in zahodna civilizacija, religije in vprašanje smisla življenja, rast krščanstva in njegove delitve, razsvetljenstvo, krščanska inspiracija v delovanju pomembnih osebnosti slovenske zgodovine, verska (ne)strpnost, verske vojne, znanost in vera, ateizem in humanizem.

Letos lahko učenci izberete predmet Verstva in etika 1.


Na seznam IP | Na vrh

Urejanje besedil

 Je triletni izbirni predmet, ki je lahko tudi krajši. Učenec ga lahko izbere v kateremkoli razredu. Učni načrt je pripravljen kot za triletni predmet. Učenec lahko po enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem "prve stopnje" izbirnega predmeta lahko začne tudi v 8. ali 9. razredu.

Učenci se podrobneje seznanijo z delom v programu za pisanje besedila Word. Naučijo se pravilno oblikovati seminarsko nalogo, raziskovalno nalogo, referat. Spoznajo delo v programu PowerPoint. Samostojno oblikujejo svoj izdelek.


Na seznam IP | Na vrh

Retorika

 Je enoletni izbirni predmet, ki je vezan na snov določenega razreda. V šolskem letu 2018/2019 je ponujen učencem 9. razreda.

Retorika je veda, ki se ukvarja z govorništvom. Ta predmet ti omogoča, da se seznaniš z zgodovino govorništva, kdo so bili dobri govorniki v zgodovini človeštva ... Najpomembnejše pa je, da sam-a spoznaš, kaj moraš vedeti, kako se pripraviš, tako govorno kot fizično, da boš postal-a dober-a govornik/govornica.

Zanimivo pa je, da tudi dober govornik za nastop potrebuje veliko vaje in pa predvsem znanje, kako prepričati sogovornike in občinstvo z določenimi dejstvi …

Če želiš izboljšati svoje govorne zmožnosti, je retorika pravi izbirni predmet, ki ti da popotnico za nadaljnje govorno nastopanje v življenju.


Na seznam IP | Na vrh

Informacijsko opismenjevanje

 Je enoletni izbirni predmet. V šolskem letu 2018/2019 je ponujen učencem 9. razreda.

 Učenci se v okviru predmeta seznanijo z naslednjimi znanji:

 • knjižnica kot informacijsko središče (ureditev knjižnice, razvrstitev knjižnega in neknjižnega gradiva, knjižnične zbirke, vrste knjižnic);
 • periodika kot vir informacij (vrste periodičnega tiska, lokacija periodike, periodika kot vir informacij);
 • zbirke podatkov (zbirke podatkov na različnih medijih, možnosti pridobivanja informacij iz bibliografskih in nebibliografskih zbirk podatkov);
 • lokacije informacij (lokacije kot vir informacij – možnosti tekočega informiranja);
 • informacijski viri pri projektnem in raziskovalnem delu (različni informacijski viri in uporaba, avtorske pravice, citiranje).


Na seznam IP | Na vrh

Likovno snovanje 1

Je enoletni izbirni predmet. Učenec ga lahko izbere v kateremkoli razredu.

Izbirni predmet likovno snovanje dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna umetnost. Učenci, ki se bodo odločili za likovno snovanje, bodo spoznavali tudi likovne tehnike in možnosti izražanja, ki jih pri rednih urah likovne umetnosti, zaradi manjšega števila ur, ni možno praktično izvajati.

Pri predmetu likovno snovanje učenci ostrijo čut za opazovanje predmetov in sveta okoli sebe, poglabljajo razumevanje prostora, razvijajo vizualni spomin in domišljijo, izražajo čustva, navajajo se na doslednost, vztrajnost, samostojno izvedbo likovnih nalog, krepijo ročne spretnosti … Posledično pa se pri mladostnikih oblikujejo stališča in vrednote.

Poudarek je na praktičnem delu, vendar učenci spoznavajo tudi likovne pojme, likovna dela znanih umetnikov in umetnost ter kulturo na lokalni ravni. Učenci bodo spremljali aktualne razstave, si jih ogledovali, se pogovarjali o delih in po navdihu umetniških del ustvarjali. Seznanjali se bodo tudi s sodobno likovno umetnostjo in z razumevanjem le-te. Pri praktičnem delu bodo ustvarjali individualno, v parih in skupinah. Pri likovnem snovanju 1 v 7. razredu bodo poglobljeno spoznavali področja risanja, slikanja in kiparstva ter na ta način, ob individualni pomoči učiteljice, iskali in oblikovali lasten likovni izraz ter se navajali na vrednotenje likovnih del.


Na seznam IP | Na vrh

Obdelava gradiv: les

 Je enoletni izbirni predmet. Učenec ga lahko izbere v kateremkoli razredu.

Učenci spoznajo različne vrste lesa in preizkušajo njihove lastnosti. Izdelujejo izdelke iz različnih vrst lesa. Spoznajo ročno in strojno obdelavo. Izdelajo nekaj izdelkov po načrtu in nekaj po lastni zamisli. Spoznajo različne obdelovalne postopke, različna spajanja lesa. Predvideni izdelki: kozolec, škatla za orodje, raglja, obešalo za ključe, polička za začimbe,...


Na seznam IP | Na vrh

Obdelava gradiv: umetne snovi

 Je enoletni izbirni predmet. Učenec ga lahko izbere v kateremkoli razredu.

Učenci spoznajo različne vrste umetnih snovi in preizkušajo njihove lastnosti. Ob izdelkih spoznajo obdelovalne postopke: žaganje, piljenje, brušenje, upogibanje, rezanje, globoki vlek, taljenje, vrtanje.

Izdeluje izdelke po načrtu in lastni zamisli. Predvideni izdelki: vetromer, ladjica iz stiropora, stojalo, obesek za ključe, vozilo,...


Na seznam IP | Na vrh

Risanje v geometriji in tehniki

 Je enoletni izbirni predmet. Učenec ga lahko izbere v kateremkoli razredu.

Svet zaznavamo prostorsko v treh dimenzijah. Pri predmetu Risanje v geometriji in tehniki učenci oblikujejo in raziskujejo tridimenzionalne modele preprostih tehničnih predmetov in predmetov iz okolja. Z računalniškim programom SketchUp ustvarjajo različne predmete in si s tem krepijo tridimenzionalno prostorsko predstavo. Načrtuje uporabne izdelke, zgradbe, notranje prostore,...


Na seznam IP | Na vrh

Gledališki klub

 Je enoletni izbirni predmet. Učenec ga lahko izbere v kateremkoli razredu.

Gledališki klub je izbirni predmet, v katerem se boš srečal-a s poznavanjem gledališke umetnosti, z zgodovino gledališča, poklici v gledališču in umetniškim ustvarjanjem dramskega besedila.

Preizkusili se bomo v govornih tehnikah, odrskem gibanju in nastopanju, kar so praktična vseživljenjska znanja. Ob tem bomo sami zapisali priredbo kakšnega književnega dela, ki ga bomo tudi uprizorila za sošolce.

V skupinah bomo oblikovali vstopnico, programski list in plakat. Izvedli bomo tudi gledališki tabor, ko bomo zaključevali z ustvarjanjem predstave in bomo noč preživeli v šoli.

Skupaj bomo obiskali gledališče in se srečali s pravimi gledalci in izvedeli, kako se lotiti izvedbe gledališke igre.


Na seznam IP | Na vrh

Šolsko novinarstvo

 Je enoletni izbirni predmet. Učenec ga lahko izbere v kateremkoli razredu.

Za vse učenke in učence, ki radi pišete, ste radovedni in radi govorite, je primeren izbirni predmet šolsko novinarstvo, ki poteka enkrat tedensko po eno šolsko uro. Namenjen je vsem učencem, ki zavzeto spremljajo dogajanje v bližnji in širši okolici, radi berejo, pišejo, govorijo in želijo pripraviti šolski časopis ter se seznaniti z delom poklicnega novinarja.


Na seznam IP | Na vrh

Sodobna priprava hrane

 Je enoletni izbirni predmet. Učenec ga lahko izbere v kateremkoli razredu.

Pri izbirnem predmetu SPH nekaj ur posvetimo raziskovanju hranilnih snovi (beljakovin, maščob, ogljikovih hidratov, vitaminov, mineralov) in potrebam organizma. Spregovorimo tudi o boleznih, ki so posledica nepravilnega prehranjevanja.

Večino ur namenimo pripravi hrane na zdrav način (soparjenje, dušenje, pečenje v lastnem soku, v foliji ...) s čim manj maščob in uporabo različnih zelišč namesto soli. Ob tem urimo izdelavo običajnih in svečanih pogrinjkov ter oblikujemo zdrave prehranjevalne navade. Jedilnike pregledujemo skupaj z učenci in ugotavljamo, kako zdravi so in na kakšen način bi jih lahko izboljšali.

Splošni cilji predmeta:

 • razvijanje preudarnega odločanja o lastni prehrani (v smislu varovanja zdravja),
 • nadgradnja vsebin rednega predmeta gospodinjstvo,
 • poglabljanje znanja za nadaljnje šolanje (na agroživilskih, gostinsko-turističnih in zdravstvenih šolah),
 • razvijanje lastne ustvarjalnosti.


Na seznam IP | Na vrh

Daljnogledi in planeti

Je enoletni izbirni predmet. Učenec ga lahko izbere v kateremkoli razredu.

Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu:

 • spoznali svetlobo kot vir energije in nosilca informacije o telesu, od katerega prihaja;
 • spoznali, kako nastane slika predmeta;
 • spoznali preslikave z lečami ter zgradbo različnih vrst daljnogledov;
 • pridobili spretnosti pri rokovanju s teleskopom;
 • s teleskopom in daljnogledi opazovali planete in njihove lune;
 • na podlagi opazovanj nočnega neba določali lego planetov in risali spreminjanje njihovega položaja na zvezdni karti;
 • spoznali sončni sistem;
 • spoznali značilnosti planetov in primerjali razmere na njih;
 • odkrivali občutljivost ekološkega ravnovesja na Zemlji.

Učenci bodo ob urah astronomije :

 • načrtovali in izvajali opazovanja planetov sončnega sistema,
 • analizirali rezultate opazovanj in iskali podatke o sončnem sistem,
 • razvijali sposobnost in željo za samostojno izobraževanje s pomočjo različnih virov znanja: učbenikov, revij, elektronskih virov in enciklopedij. Pri pouku bo veliko praktičnega dela v razredu in zunaj razreda. Ob večerih bomo opazovali planete in najbolj vidna ozvezdja s prostimi očmi. S pomočjo zvezde Severnice se bomo tudi orientirali. Organizirali bomo »vikend« astronomski tabor ali astronomsko naravoslovno noč, kjer bodo učenci skozi teleskop in daljnogled opazovali nočno nebo.

Ocenjevanje:

 • eksperimentalno delo v razredu
 • izdelki
 • seminarske naloge
 • terenske vaje
 • raziskovanje in sodelovanje pri pouku. Vabim vas, da skupaj odpotujemo in raziščemo delček brezmejnega vesolja.


Na seznam IP | Na vrh

Zvezde in vesolje

 Je enoletni izbirni predmet. Učenec ga lahko izbere v kateremkoli razredu.

Učenci bodo pri pouku:

 • spoznali svetlobo kot vir energije in nosilca informacije o telesu, od katerega prihaja;
 • spoznali nekaj osnovnih pojmov in zakonitosti astronomije;
 • pridobili osnovna znanja o zvezdah in vesolju;
 • spoznali postopke opazovanja nočnega neba;
 • opazovali nočno nebo s teleskopom in z daljnogledi;
 • pridobili spretnosti pri rokovanju s teleskopom;
 • na nočnem nebu določali lego ozvezdij in iskali objekte, označene na zvezdni karti;
 • zbirali in urejali podatke o vesolju.

Pouk pri predmetu bo temeljil na načrtovanju in izvajanju opazovanj nočnega neba in zbiranju podatkov o vesolju. Poleg spretnosti za opazovanje nočnega neba bodo učenci razvijali tudi sposobnosti za samostojno izobraževanje s pomočjo različnih virov znanja: učbenikov, revij, elektronskih virov in enciklopedij.

Pouk bo v vsakem redovalnem obdobju enkrat izveden tudi v večernih in nočnih urah, predvidoma ob petkih ali sobotah. Datum opazovanja bomo določili glede na lego objektov opazovanja in vremenske pogoje.


Na seznam IP | Na vrh

Sonce, Luna in Zemlja

 Je enoletni izbirni predmet. Učenec ga lahko izbere v kateremkoli razredu.

Sonce, Luna, Zemlja je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci izpopolnjujejo znanja iz področja astronomije in fizike ter pridobijo nova znanja in izkušnje orientacije na nebu in opazovanja nočnega neba z optičnimi pripomočki.

Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu:

 • Vrste objektov v vesolju, njihove oddaljenosti in velikosti: od Zemlje in teles v Sončevem sistemu preko zvezd do drugih galaksij.
 • Orientacija po nebu: vzhajanje in zahajanje zvezd, navidezno gibanje Sonca in teles Sončevega sistema in kako bi to videli iz vesolja.
 • Gradniki Sončevega sistema, primerjava z Zemljo.
 • Opazovanja s teleskopom - različni pogledi skozi teleskop in kako si ustvarimo predstavo o opazovanem objektu.

Astronomska opazovanja Lune, Sonce in planetov, pogledi na zvezde in gruče zvezd - kako lahko primerjamo ta opazovanja z opazovanjem Sonca.

Vsebinsko se predmet veže na predmet fizika. Primeren je za vse učence od 7. do 9. razreda, ki jih zanimajo odgovori na vprašanja, kot so: Kaj je Sonce in kako vpliva na naš planet? Kako izgleda površina Lune? Kolikšne so razdalje v vesolju? Kakšne lastnosti ima svetloba? Kako nastane Sončev mrk, Lunine mene?

Spoznajo tudi položaje osnovnih zvezd povezanih v ozvezdja. V sklopu pouka organiziramo dva naravoslovna večera v sodelovanju z novogoriškim astronomskim društvom. Velik poudarek predmeta je na eksperimentih in izkustvenem opazovanju. Pri simulaciji ozvezdij in planetov si pomagamo tudi z računalniškimi programi in internetom. Predmet se izvaja v treh neodvisnih enoletnih sklopih.


Na seznam IP | Na vrh

Glasbeni projekt

Je enoletni izbirni predmet. Učenec ga lahko izbere v kateremkoli razredu.

Glasbeni projekt je sinteza različnih dejavnosti, kjer učenci na različnih ravneh uresničujejo svojo ustvarjalnost. Zajemajo glasbeno produkcijo, poustvarjalnost in ustvarjalno raziskovanje ter vrednotenje.

Projekt zahteva podroben načrt, pri katerem s svojimi predlogi sodelujejo tudi učenci.

Pri predmetu glasbeni projekt bomo pripravljali krajši muzikal in ga ob koncu šolskega leta tudi izvedli za učence šole in njihove starše.

Muzikal je glasbeno gledališka predstava, ki temelji na petju in plesu, zato je za pristop k temu predmetu zaželjeno, da ima učenec razvit melodični posluh in veselje do javnega nastopanja.

Ocenjuje se individualni napredek posameznega učenca.


Na seznam IP | Na vrh

Ansambelska igra

Je enoletni izbirni predmet. Učenec ga lahko izbere v kateremkoli razredu.

Pri predmetu ansambelska igra se bomo učili igrati na razna glasbila, predvsem bo poudarek na različnih tolkalih: cajon, djembe, konge, afriška tolkala.

Glasbeno predznanje ni potrebno, zaželjen je dober občutek za ritem. Ure se bodo izvajale kot delavnice igranja na tolkala, svoje pridobljeno znanje pa bodo učenci predstavili na šolskih prireditvah in s svojim nastopom popestrili koncert šolskih pevskih zborov.

Ocenjuje se individualni napredek posameznega učenca.


Na seznam IP | Na vrh

Glasbena dela

Je enoletni izbirni predmet. Učenec ga lahko izbere v kateremkoli razredu.

Izbirni predmet glasbena dela je enoletni predmet, namenjen učencem od 7. do 9. razreda. Pri predmetu glasbena dela bomo spoznavali različna glasbena dela, različne zvrsti glasbe in glasbene žanre. Spoznavali bodo tako klasično glasbo, popularno glasbo, jazz, blues, rock…

Glasbeno predznanje ni potrebno. Trikrat v šolskem letu si bomo koncert ali glasbeno predstavo ogledali tudi v živo, kar bo povezano z dodatnimi stroški (obisk gledališča ali koncerta).

Oceni se zbirna mapa učenca, v katero učenec zapisuje svoje izkušnje ob poslušanju glasbe po navodilih učitelja.


Na seznam IP | Na vrh

Šport za sprostitev

 Je enoletni izbirni predmet. V šolskem letu 2018/2019 je ponujen učencem 7. razreda.

Vsebine in izpeljava izbirnih predmetov omogočajo spoznavanje različnih vplivov gibalnih dejavnosti na zdravje, razumevanje pomena telesne in duševne sprostitve, nadomeščanje negativnih učinkov sodobnega življenja ter pridobivanje znanj, ki učencem omogočajo, da si v prostem času sebi izberejo primerne vsebine.

Pouk poteka vsakih drugi teden 2 uri v okviru rednega urnika. Nekatere vsebine, ki jih je mogoče opraviti le v strnjeni obliki (pohodništvo, plavanje, kolesarjenje, veslanje ...), lahko izjemoma potekajo tudi zunaj urnika in zunaj šolske okolice.

Učencem ponudimo sodobne športno rekreativne vsebine, seznanimo jih z novimi športi: borilne veščine, namizni tenis, badminton, plezanje, hokej, veslanje, kolesarjenje, rolkanje, tenis...trim steza, pustolovski park... Poudarek glede teoretičnih vsebin je nevarnosti in varno ukvarjanje s športom.


Na seznam IP | Na vrh

Šport za zdravje

 Je enoletni izbirni predmet. V šolskem letu 2018/2019 je ponujen učencem 8. razreda.

Vsebine in izpeljava izbirnih predmetov omogočajo spoznavanje različnih vplivov gibalnih dejavnosti na zdravje, razumevanje pomena telesne in duševne sprostitve, nadomeščanje negativnih učinkov sodobnega življenja ter pridobivanje znanj, ki učencem omogočajo, da si v prostem času sebi izberejo primerne vsebine.

Pouk poteka vsakih drugi teden 2 uri v okviru rednega urnika. Nekatere vsebine, ki jih je mogoče opraviti le v strnjeni obliki (pohodništvo, plavanje, kolesarjenje, veslanje ...), lahko izjemoma potekajo tudi zunaj urnika in zunaj šolske okolice.

Učencem ponudimo raznovrstne vsebine, ki so nadgradnja osnovnega športnega programa. Zbiramo med naslednjimi igrami: košarka, nogomet, odbojka, vodne dejavnosti, zajema pa še splošno kondicijsko pripravo, atletiko in ples. Nadgradimo pa še znanja atletike, plesa in splošne kondicijske priprave.


Na seznam IP | Na vrh

Izbrani šport

 Je enoletni izbirni predmet. V šolskem letu 2018/2019 je ponujen učencem 9. razreda.

Vsebine in izpeljava izbirnih predmetov omogočajo spoznavanje različnih vplivov gibalnih dejavnosti na zdravje, razumevanje pomena telesne in duševne sprostitve, nadomeščanje negativnih učinkov sodobnega življenja ter pridobivanje znanj, ki učencem omogočajo, da si v prostem času sebi izberejo primerne vsebine.

Pouk poteka vsakih drugi teden 2 uri v okviru rednega urnika. Nekatere vsebine, ki jih je mogoče opraviti le v strnjeni obliki (pohodništvo, plavanje, kolesarjenje, veslanje ...), lahko izjemoma potekajo tudi zunaj urnika in zunaj šolske okolice.

Učencem ponudimo enega izmed naslednjih športov: gimnastika z ritmično izraznostjo, atletika, ples, košarka, odbojka, rokomet, nogomet, plavanje. Glede na zanimanje učencev in večje število ponudimo enega ali dva športa. Namen enoletnega predmeta izbrani šport je poglabljanje vsebin določenega športa.


Na seznam IP | Na vrh

zdravasola-alpha-small  ekosola-alpha-small  kakovost-alpha-small